Trung tâm Điều tra dư luận xã hội

20/08/2020

I. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Điều tra dư luận xã hội

 

1. Tiến hành điều tra xã hội học về dư luận xã hội liên quan đến các vấn đề xã hội, phục vụ quá trình hình thành, hoàn thiện và thực hiện đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng và Nhà nước.

2. Đề xuất các biện pháp,định hướng, hình thành dư luận xã hội tích cực, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong xã hội, thúc đẩy quá trình thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Tham gia đào tạo chuyên gia về điều tra dư luận xã hội và các vấn đề xã hội học có liên quan. Hợp tác, trao đổi thông tin với các đơn vị chức năng, cơ quan trong và ngoài nước theo quy định.

4. Quản lý lao động, tài sản của Trung tâm theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. Đội ngũ cán bộ

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh NgọcGiám đốc

2. ThS. Trịnh Thị Phượng, Phó Giám đốc

3. TS. Nguyễn Như Trang

4. ThS. Nguyễn Thị Thơm

5. ThS. Lê Quang Ngọc