Phòng Đô thị

02/04/2018

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÔ THỊ

 

1. Đề xuất, tổ chức và triển khai thực hiện các nghiên cứu về những vấn đề xã hội diễn ra tại đô thị Việt Nam gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vì mục tiêu phát triển bền vững, hội nhập quốc tế; những vấn đề về quản lý đô thị, phát triển nguồn nhân lực, duy trì phát triển kinh tế với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

2. Tham gia các dịch vụ tư vấn đối với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đô thị ở Việt Nam; tư vấn chính sách về phát triển và quản lý xã hội ở đô thị từ cách tiếp cận xã hội học.

3. Liên kết, hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển đô thị với các nước trong khu vực và thế giới; trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học đô thị.

4. Quản lý lao động, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. TS. Trần Nguyệt Minh Thu, Trưởng phòng

2. ThS. Hồ Ngọc ChâmPhó Trưởng phòng

3. ThS. Nguyễn Thị Ngọc HàNCV

4. TS. Nguyễn Tuấn MinhNCV

 

Các tin cũ hơn.............................