Phòng Đô thị

02/04/2018

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG ĐÔ THỊ

 

1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của quá trình phát triển xã hội đô thị Việt Nam: Quá trình chuyển hóa đô thị, vấn đề lao động việc làm ở đô thị; Vấn đề nhập cư vào đô thị; Biến đổi giá trị/chuẩn mực văn hóa, đạo đức, lối sống, sức khỏe của dân cư đô thị; Vấn đề cư trú ở đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu; Vấn đề xã hội của quản lý đô thị... Những nghiên cứu về khu vực đô thị nói trên không tách rời với khu vực nông thôn nói riêng và với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung.   

Từ đó, góp phần phân tích và lý giải những bất cập giữa quản lý kinh tế và quản lý xã hội tại các đô thị, xây dựng luận cứ khoa học nhằm hoạch định chính sách phát triển thể chế và quản lý xã hội đô thị.

2. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu và tư vấn đối với các dự án phát triển kinh tế - xã hội đô thị ở Việt Nam.

3. Liên kết, hợp tác nghiên cứu các dự án phát triển đô thị với các nước trong khu vực và thế giới; kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực xã hội học đô thị.

4. Quản lý lao động, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. TS. Trần Nguyệt Minh Thu, Trưởng phòng

2. ThS. Hồ Ngọc ChâmPhó Trưởng phòng

3. ThS. Nguyễn Thị Ngọc HàNCV

4. TS. Nguyễn Tuấn MinhNCV

 

Các tin cũ hơn.............................