Cơ cấu tổ chức

01/11/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO VIỆN Email /ĐT
nguyenducvinh@ios.org.vn
ngocnminh@gmail.com
 
 
TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC  
danganhphat1609@gmail.com
nguyenducvinh@ios.org.vn
    Tòa soạn Tạp chí Xã hội học tapchixhh@ios.org.vn
  Tel: (84-024) 38568710
CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG & CHUYÊN MÔN  

Các tổ chức (cấp phòng) có chức năng nghiên cứu và dịch

vụ khoa học:

 
1. Phòng Đô thị và Công nghệ  
2. Phòng Nông thôn và Phát triển công đồng  
3. Phòng Văn hóa và Giáo dục  
4. Phòng Dân số, Sức khỏe và Môi trường  
5. Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

 

6. Trung tâm Nghiên cứu Dư luận xã hội và Truyền thông đại chúng  
   
Các tổ chức (cấp phòng) có chức năng nghiệp vụ:  
1. Phòng Hành chính-Tổng hợp tchcxhh@gmail.com
  Tel: 84-024.) 8568672
2. Phòng Quản lý khoa học phongqlkhxhh@gmail.com
  Tel: (84-024) 38568471