Phòng Văn hóa

02/04/2018

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG VĂN HÓA

 

1.  Nghiên cứu những vấn đề  lý luận và thực tiễn cơ bản về văn hóa, những vấn đề phát triển và quản lý văn hóa từ góc độ xã hội học nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện có hiệu quả đường lối xây dựng và phát triển một nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2.  Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về xã hội học văn hóa; tham gia đào tạo đại học và sau đại học, góp phần phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao về xã hội học.

3.  Hợp tác, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học với các cơ quan trong và ngoài nước theo quy định.

4. Quản lý lao động, tài sản theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. TS. Trương Xuân TrườngTrưởng phòng

2. ThS. Hoàng Vũ Linh ChiPhó Trưởng phòng

3. ThS. Đoàn Phương ThúyNCV

4. CN. Ngô Thị Châm, NCV

5. ThS. Phan Đức NamNCV

 

 

Các tin cũ hơn.............................