Phòng Dân số và Môi trường

02/04/2018

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. Đề xuất tổ chức và triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về dân số, gia đình, sức khỏe, môi trường, sinh thái và các vấn đề xã hội học có liên quan.

2. Tư vấn khoa học về vấn đề dân số, môi trường.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về dân số, môi trường và các vấn đề xã hội học có liên quan.

4. Hợp tác, trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước theo quy định.

5. Quản lý lao động, tài sản theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. PGS. TS. Nguyễn Đức Vinh, Trưởng phòng

2. ThS. Nguyễn Quang TuấnNCV

3. Th.S Trần Việt LongNCV

4. Th.S Nguyễn Thị Xuân, NCV

5. Th.S Khuất Diệu Linh, NCV

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................