Phòng Dân số và Môi trường

02/04/2018

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về vấn đề dân số, phát triển và môi trường, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách kinh tế - xã hội và quản lý xã hội của Đảng và Nhà nước.

2. Đề xuất về tổ chức, hoạt động và triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về dân số, sinh thái và các vấn đề xã hội học có liên quan.

3. Cập nhật các kiến thức mới về dân số, môi trường, xã hội học và các ngành khoa học liên quan.

4. Hợp tác, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học với các cơ quan trong và ngoài nước theo quy định; kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về dân số, môi trường và các vấn đề xã hội học có liên quan.

5. Quản lý lao động, tài sản theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và Viện Xã hội học.

6. Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

1. PGS. TS. Nguyễn Đức Vinh, Trưởng phòng

2. ThS. Nguyễn Hồng TháiPhó trưởng phòng

3. ThS. Nguyễn Quang TuấnNCV

4. Th.S Trịnh Thái QuangNCV

5. Th.S Trần Việt LongNCV

6. Nguyễn Thị Xuân, HĐ phòng

7. Khuất Diệu Linh, HĐ phòng

 

 

 

Các tin cũ hơn.............................