Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

20/08/2020

I.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng An sinh xã hội và Công tác xã hội

 

1. Đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về an sinh xã hội và công tác xã hội và các vấn đề xã hội học có liên quan.

 2. Đề xuất, tổ chức thực hiện tư vấn khoa học về an sinh xã hội và công tác xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Xã hội học.

3. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu khoa học với các cơ quan trong và ngoài nước theo quy định. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực an sinh xã hội và công tác xã hội và các vấn đề xã hội học có liên quan.

4. Quản lý lao động, tài sản theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. Đội ngũ cán bộ

1. TS. Đặng Thị Việt PhươngPhó Trưởng phòng

2. TS. Đoàn Kim Thắng 

3. ThS. Phạm Ngọc Tân

4. TS Nguyễn Thanh Thủy