Phòng Nông thôn

20/08/2020

I. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Nông thôn

1. Đề xuất, tổ chức và triển khai thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về nông thôn Việt Nam và những vấn đề xã hội học có liên quan.

2. Tư vấn chính sách về phát triển và quản lý xã hội ở nông thôn dưới góc độ xã hội học.

3. Hợp tác nghiên cứu, trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu với các cơ quan trong nước và quốc tế theo quy định. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo chuyên ngành xã hội học nông thôn, tham gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của Viện Xã hội học.

4. Quản lý lao động, tài sản của Phòng theo quy định của Nhà nước, của Viện Hàn lâm và của Viện Xã hội học.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Viện trưởng.

 

II. Nghiên cứu xã hội học nông thôn và một số thành tựu

Chủ đề nghiên cứu chung là sự biến đổi và phát triển của xã hội nông thôn dưới góc độ xã hội học theo định hướng thị trường, công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Những vấn đề nghiên cứu chủ yếu bao gồm:

  1. Xu hướng chuyển đổi cơ cấu lao động - nghề nghiệp xã hội nông thôn;

  2. Phân hóa giàu nghèo, phân tầng mức sống ở nông thôn;

  3. Bất bình đẳng xã hội ở khu vực nông thôn và xu hướng vận động của nó;

  4. Bất bình đẳng về giáo dục và xu hướng vận động của nó;

  5. Hệ thống phân tầng xã hội và di động xã hội ở Việt Nam: Chân dung tầng lớp nông dân hiện nay;

  6. Nghiên cứu so sánh với một số nước trên thế giới về phân tầng xã hội và di động xã hội;

  7. Phát triển cộng đồng làng - xã, vùng/miền nông thôn;

  8. Quan điểm lý thuyết khinh – trọng trong nghiên cứu triết học và xã hội học.

Trong thời gian tới, phòng Nông thôn sẽ quan tâm nghiên cứu Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ và những vấn đề của nông thôn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

III. Đội ngũ cán bộ

1. PGS.TS. Nguyễn Đức ChiệnTrưởng phòng

2. ThS. Lương Ngọc Thúy, Phó trưởng phòng

3. TS. Nguyễn Thị Minh Phương

4. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh