Chức năng, nhiệm vụ của Viện Xã hội học

12/08/2020

Chức năng

 Viện Xã hội học là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển xã hội và quản lý xã hội ở Việt Nam; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước; tư vấn khoa học và tham gia đào tạo phát triển nguồn nhân lực về xã hội học của cả nước; mở rộng quan hệ hợp tác và thúc đẩy hội nhập quốc tế về xã hội học.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển của Viện Xã hội học và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản của xã hội Việt Nam từ góc độ xã hội học; góp phần làm sáng rõ những vấn đề xã hội trong quá trình phát triển ở Việt Nam.

3. Kết hợp nghiên cứu với đào tạo đội ngũ chuyên gia về chuyên ngành xã hội học; tham gia đào tạo đại học và sau đại học phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và theo đề nghị của các tổ chức ở trong nước và nước  ngoài.

4. Tham gia góp ý và phản biện khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của các bộ, ngành, địa phương và theo sự phân công của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

5. Tổ chức tư vấn khoa học và thực hiện cung cấp dịch vụ công về những vấn đề kinh tế - xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện Xã hội học.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.

7. Ký kết thực hiện các hợp đồng nghiên cứu và ứng dụng khoa học với các tổ chức, cơ quan nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

8. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến và đăng tải các kết quả nghiên cứu khoa học, kiến thức khoa học về xã hội học.

9. Quản lý về tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số người làm việc trong đơn vị; tài sản và kinh phí của Viện Xã hội học theo quy định của Nhà nước và theo sự phân cấp quản lý của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

  •  

Viện Xã Hội học

    Nội dung đang được cập nhật