Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1990, SỐ 4

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Đổi mới kinh tế và một số vấn đề xã hội ở Việt Nam

 

LÊ ĐĂNG DOANH

3

Về sự chuyển biến cơ cấu xã hội và định hướng giá trị ở nông thôn trong quá trình đổi mới kinh tế

 

VŨ TUẤN ANH

9

Vấn đề tổ chức lại hệ thống bảo đảm xã hội ở nông thôn trong quá trình đổi mới kinh tế

 

BÙI THẾ CƯỜNG

12

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Về thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội nông thôn đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

 

TÔ DUY HỢP

17

Chuyển đổi định hướng giá trị ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

25

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Nghiên cứu về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội và định hướng giá trị

 

ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG, CHU HỮU QUÝ, LƯU ĐỨC HỒNG, ĐỖ MINH CƯƠNG, LƯU BÍCH HỒ, ĐỨC UY

39

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Suy nghĩ về khái niệm "cơ cấu xã hội" trong nghiên cứu xã hội học

 

NGÔ THÀNH

54

Góp phần hoàn thiện phương pháp anket trong nghiên cứu xã hội học

 

TRỊNH DUY LUÂN

58

Nhìn lại một chặng đường

 

HỒ HẢI THỤY

63

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Hội Xã hội học quốc tế trong sự nghiệp của hiểu biết quốc tế và sự tiến bộ tri thức (viết về 40 năm hoạt động của Hội Xã hội học quốc tế)

 

ACTUR MEIER

67

Các giá trị truyền thống hiện đại và cách mạng của các nhóm xã hội mới ở Trung Quốc

 

GORDON BENNETT

72

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Vị trí xã hội của người giáo viên Liên Xô qua số liệu điều tra xã hội học

 

H.N

81

Những ước mơ và khát vọng của sinh viên Xô Viết

 

PHÙNG TỐ HẠNH

82

Đẳng cấp Brahmane trước cải cách ở  Ấn Độ

 

H.A

83

Sự tiếp nhận và khước từ tín dụng trong chuyển giao công nghệ đa canh của người nông dân Philippine

 

PHẠM ĐỖ

84

Sức khỏe của tuổi thanh thiếu niên cần phải được quan tâm

 

MAI VĂN HAI

85

Các vấn đề xã hội trước những phát minh mới về y học, sinh học và di truyền học

 

THÀNH NHÂN

86

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     88
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     91
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NĂM 1990     93