Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1991, SỐ 2

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Một vài khía cạnh văn hóa - xã hội của nông thôn qua kết quả nghiên cứu xã hội học

 

CHUNG Á

3

Những vấn đề kinh tế của hộ gia đình nông dân hiện nay

 

TRẦN AN PHONG,  CAO ĐỨC PHÁT

10

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Một số đặc điểm trong lối sống của một cộng đồng công giáo ở ngoại thành Hà Nội

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

14

Các khía cạnh xã hội, dân số và văn hóa ở một xã nông thôn Trung Bộ

 

BÙI THẾ CƯỜNG - VŨ MẠNH LỢI - NGUYỄN HỮU MINH

18

Vài nét về sự phân tầng xã hội ở một số xã nông thôn miền Bắc hiện nay

 

PHẠM VĂN PHÚ

27

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Nông thôn Hải Hưng: kinh tế - xã hội - chính sách

 

 

33

Một số vấn đề về kinh tế - xã hội ở nông thôn Hải Hưng   LÊ TRUYỀN  
Mấy vấn đề cấp bách rút ra từ nông thôn, nông dân, nông nghiệp Hải Hưng   ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG  
Đôi điều về sự chuyển đổi của nông thôn và nông nghiệp   TƯƠNG LAI  
Một số kết quả điều tra Xã hội học về kinh tế - xã hội ở nông thôn Hải Hưng sau "Khoán 10"   LƯU ĐẠT THUYẾT  
Khoa học và công nghệ với việc phát triển nông thôn tổng hợp   VŨ BẢO DƯƠNG  
Thực trạng đời sống văn hóa cơ sở ở nông thôn Hải Hưng và những vấn đề cần giải quyết   NGUYỄN ĐÌNH NHÃ  
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Các nguyên nhân dẫn đến sự từ chối câu trả lời

 

N.A KLIUSINA

58

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Nông thôn và xã hội học nông thôn ở Pháp

 

MARCEL JOLLIVET

63

Những biến đổi về gia đình ở Thụy Điển

 

DAVID POPENOE

67

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH