Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1992, SỐ 1

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Các lý thuyết về phát triển

 

ĐÀO THẾ TUẤN

3

Kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước và phúc lợi xã hội

 

LÊ ĐĂNG DOANH

10

Nghiên cứu giai cấp công nhân Việt Nam từ hướng tiếp cận cơ cấu xã hội - một số vấn đề đáng quan tâm

 

NGUYỄN HỮU MINH

15

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Định hướng tiến bộ của sự chuyển đổi cơ cấu xã hội lao động - nghề nghiệp ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ ngày nay

 

TÔ DUY HỢP

24

Từ hướng tiếp cận xã hội học góp phần tìm hiểu về nạn mãi dâm và hiểm họa SIDA ở nước ta hiện nay

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

30

Động thái của mô hình văn hóa gia đình qua các cuộc khảo sát xã hội học

 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

37

Về những chính sách kinh tế - xã hội nhằm khắc phục tình trạng nghèo khổ ở miền núi phía Bắc

 

TRẦN THỊ QUẾ

44

Phụ nữ nông thôn với việc hưởng thụ văn hóa qua các phương tiện thông tin đại chúng

 

MAI VĂN HAI

50

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Sự chuyển đổi cơ cấu xã hội lao động - nghề nghiệp ở một vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

 

 

53

Hội thảo khoa học về sự chuyển đổi cơ cấu xã hội lao động - nghề nghiệp ở một vùng nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

 

PHÍ VĂN BA

 

Thực trạng lao động nghề nghiệp và một số vấn đề xã hội của thanh niên nông thôn

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

 

Chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp và quá trình đô thị hóa ở 3 xã ngoại thành Hà Nội

 

PHAN QUỐC THẮNG

 

Về hướng chuyển đổi cơ cấu xã hội lao động - nghề nghiệp ở bộ phận thuần nông 

 

NGUYỄN VĂN TUẤN

 

Thái độ của các nhóm cư dân ở một vùng nông thôn đối với học vấn và nghề nghiệp của con cái

 

KHUẤT THU HỒNG

 

Sự quan tâm của gia đình nông thôn đối với việc học tập của trẻ em 

 

NGUYỄN THỊ VĂN

 
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Tệ nạn xã hội, xã hội học và công tác xã hội

 

BÙI THẾ CƯỜNG

71

Về vai trò của tư duy logic trong hoạt động khoa học

 

NGÔ VĂN SÁU

74

Từ tâm lý trẻ em đến tâm lý dân tộc

 

PHẠM BÍCH HỢP

77

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Xã hội học nông thôn Pháp - thành tựu, vấn đề, triển vọng

 

ROSE-MARIE LAGRAVE

81

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH