Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1993, SỐ 4

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Kinh tế hộ gia đình nông dân và sự thay đổi xã hội ở Việt Nam

 

ĐÀO THẾ TUẤN

5

Thực trạng và xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội nông thôn trong thời kỳ đổi mới hiện nay

 

TÔ DUY HỢP

18

Vài cảm nhận về: Xã hội học Nông thôn ở Việt Nam, quá khứ và hiện tại

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

24

Cơ cấu xã hội, sự phân tầng xã hội và chính sách xã hội ở nông thôn Nam Bộ

 

NGUYỄN CÔNG BÌNH

33

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Nhận xét bước đầu về năng động thị trường ở nông thôn qua một số nghiên cứu xã hội học nông thôn

 

TÔ VĂN

39

Gia đình nghèo ở nông thôn khu 4 cũ: thực trạng mức sống và nhu cầu

 

TÔN THIỆN CHIẾU

44

Những khía cạnh xã hội về lao động và thị trường lao động ở vùng nông thôn châu thổ sông Hồng hiện nay

 

PHAN QUỐC THẮNG

53

Bước đầu tìm hiểu về sự phân hóa giàu nghèo ở miền núi Hòa Bình

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

59

Về sự chuyển đổi thức bậc ưu tiên của định hướng giá trị kinh tế ở một số xã vùng đồng bằng Bắc Bộ hiện nay

 

NGUYỄN PHAN LÂM

64

Vài nét về sự đổi mới nhóm hộ gia đình thuần nông ở nông thôn phía Bắc

 

LÊ PHƯỢNG

70

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Xã hội - Người cao tuổi: Thực trạng và giải pháp

 

 

 

Xã hội - Người cao tuổi: Thực trạng và giải pháp

 

LÊ TRUYỀN

76

Nhóm xã hội người cao tuổi trong hệ thống đề tài nghiên cứu của viện Xã hội học

 

TƯƠNG LAI

80

Vận động và chăm sóc phụ lão - lớp người đáng kính của xã hội trong tình hình hiện nay

 

 NGUYỄN TÚC

84

Khác biệt nông thôn - đô thị ở người cao tuổi (nhận xét bước đầu từ một cuộc khảo sát xã hội học ở Hải Hưng)

 

 BÙI THẾ CƯỜNG

86

Những chỉ báo mới về người già ở Hải Hưng

 

 ĐỖ THỊNH - VŨ HOA THẠCH

90

       
       
       

Sức khỏe trong đời sống của người già (qua trường hợp nghiên cứu ở Hải Hưng)

 

VŨ PHẠM NGUYÊN THANH

95

Tâm thức và hành động của người già ở Hải Hưng trong cuộc sống gia đình và xã hội hiện nay

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

99

Những điều kiện kinh tế và hiện trạng đời sống người cao tuổi (qua các kết quả khảo sát xã hội học ở Hải Hưng)

 

PHÍ VĂN BA

103

Một số vấn đề về chăm sóc sức khỏe của người già hiện nay ở Hải Hưng

 

DƯƠNG CHÍ THIỆN

105

       
       
       
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Những vấn đề về kiến thức, tâm thế và thực hành về kế hoạch hóa gia đình qua điều tra 7 tỉnh ở Việt Nam

 

VŨ TUẤN HUY

111

Lệ làng với sự phát triển kinh tế hàng hóa

 

BÙI XUÂN ĐÍNH

122

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Người cao tuổi và sự tham gia xã hội

 

PHÙNG TỐ HẠNH

127

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Khảo sát sơ bộ tình hình thu nhập và đời sống ở một làng ngoại thành Hà Nội

 

NGUYỄN BẮC

131

Nhanh chóng xây dựng chuyên ngành Xã hội học Giáo dục - những suy nghĩ và mong đợi

 

NGUYỄN ĐỨC THẠC

132

Công đoàn với công nhân viên chức trong thời kỳ chuyển đổi cơ chế

 

LÊ NHIÊN

133

Những giá trị hôm qua, hôm nay và ngày mai

 

NGUYỄN BẮC

135

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH      
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ NĂM 1993     139