Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1994, SỐ 1

21/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Những ý tưởng cơ bản rút ra từ báo cáo tổng kết cuộc khảo sát xã hội học về phân tầng xã hội ở Hà Nội

 

TƯƠNG LAI

   3

Vấn đề nghèo và công bằng xã hội

 

ĐÀO THẾ TUẤN

   8

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Tác động xã hội của Đổi mới ở các thành phố Việt Nam

 

TRỊNH DUY LUÂN

  14

Cảm nhận về đời sống của người trí thức qua một cuộc khảo sát về kinh tế - xã hội bốn quận nội thành Hà Nội

 

VŨ PHẠM NGUYÊN THANH

  23

Xã hội học nông thôn Việt Nam - một số thành quả nghiên cứu và khả năng vận dụng

 

TÔ DUY HỢP

  31

Đồng bằng sông Hồng: sự phát triển dân số và vấn đề môi trường

 

PHẠM BÍCH SAN

  36

Mô hình văn hóa của các nhóm nông dân đồng bằng Bắc Bộ và sự tiếp cận kinh tế thị trường

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

  40

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Chung quanh vấn đề phương pháp xã hội học

 

 

  49

Các cơ sở để lựa chọn phương pháp nghiên cứu

 

TÔN THIỆN CHIẾU

  49

Tổng quan về các nghiên cứu chọn mẫu qua các hoạt động của Phòng xã hội học dân số và  gia đình

 

PHẠM BÍCH

  56

Nghiên cứu trường hợp (case study) như một chiến lược nghiên cứu

 

THÀNH NHÂN

  58

Tiếp cận chức năng trong nghiên cứu xã hội học

 

VŨ TUẤN HUY

  60

Hướng dẫn cách đọc kết quả xử lý số liệu điều tra xã hội học bằng chương trình SPSS/PC +

 

TÔN LƯƠNG CHÍNH

  62

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Hai phương pháp nghiên cứu định tính hàng đầu: phỏng vấn sâu cá nhân và thảo luận nhóm tập trung

 

MARY DEBUS

  68

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Cơ cấu xã hội và mức sinh: một dạng phân tích

 

KINGLEY DAVIS JUDITH PLAKE

  78

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Cuộc trao đổi giữa một số nhà khoa học: những vấn đề nghiên cứu trong xã hội học gia đình

 

VŨ TUẤN HUY

  84

Mấy vấn đề dân số - giáo dục - sức khỏe tại một số xã vùng chiêm trũng huyện Thanh Liêm, Nam Hà

 

ĐOÀN KIM THẮNG

  85

Về công tác thông tin - thư viện

 

ĐẶNG BẢO KHÁNH

  86

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH