Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1996, SỐ 4

21/02/2013

 

 

 

 

 

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
       

Người làm khoa học xã hội với Dự thảo Luật Khoa học và Công nghệ

 

TƯƠNG LAI

     3

Đặc điểm tiếp cận hệ thống trong xã hội học

 

TÔ DUY HỢP

   11

Đào tạo xã hội học - vấn đề cấp bách trong chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn

 

NGUYỄN VIẾT VƯỢNG

   17

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Vài nét về thực trạng và xu hướng chuyển đổi cơ cấu xã hội lao động - nghề nghiệp ở đồng bằng Bắc Bộ trong thời kỳ mới

 

LÊ PHƯỢNG

   19

Sự chuyển đổi cơ cấu lao động - nghề nghiệp và tác động của nó đến phân tầng mức sống ở một xã đồng bằng sông Hồng

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

   28

Tìm hiểu vị trí, chức năng của trưởng thôn trong quá trình đổi mới bộ máy quản lý hành chính tại một xã nông thôn Bắc Bộ

 

PHẠM LIÊN KẾT

   35

Những yếu tố xác lập vai trò chăm sóc sức khỏe của gia đình

 

TRỊNH HÒA BÌNH

   39

Quan hệ xã hội và tội phạm vị thành niên

 

MAI QUỲNH NAM

   45

Phụ nữ ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh và việc chuyển đổi việc làm trong quá trình đô thị hóa nhanh

 

NGÔ THỊ KIM DUNG

   50

Mấy vấn đề ruộng đất và an sinh xã hội đối với người già ở nông thôn hiện nay

 

DƯƠNG CHÍ THIỆN

   57

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Trao đổi ý kiến về Khoa học - Công nghệ và Giáo dục Đào tạo

 

 

   61

Một số ý kiến về Giáo dục và Khoa học - Công nghệ

 

HOÀNG XUÂN SÍNH

   61

Giáo dục và khoa học mấy kiến nghị

 

HOÀNG TỤY

   62

Trí thức Việt Nam : mấy nét về đặc điểm và nhiệm vụ trước sự phát triển đất nước

 

PHẠM TẤT DONG

   66

Chính sách xã hội đối với trí thức - vấn đề kinh phí khoa học nhìn nhận từ nhãn quan ‘‘cơ chế thị trường''

 

ĐẶNG THANH LÊ

   70

Đôi điều suy nghĩ về vấn đề khoa học và công nghệ

 

ĐÀM TRUNG ĐỒN

   73

Khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển đất nước

 

MAI HÀ

   76

Hoài nghi: một thói quen của giới trí thức

 

VĂN NHƯ CƯƠNG

   84

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Vài nét về nghiên cứu lịch đại trong Xã hội học thực nghiệm

 

VŨ MẠNH LỢI NGUYỄN HỮU MINH

   86

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Xã hội và Xã hội học châu Á thế kỷ XXI

 

LỤC HỌC NGHỆ

   92

"Chảy máu trí tuệ" từ nước Nga

 

T.V. NAUMÔVA

   97

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Các hoạt động phát triển nghiên cứu và đào tạo công tác xã hội và chính sách xã hội

 

P.V

 101

Hội thảo về kết quả nghiên cứu chủ đề tình dục và nạo thai trước hôn nhân của nữ thanh niên trên địa bàn Hà Nội

 

VŨ LINH

 102

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH      
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 1996