Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1997, SỐ 4

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ  TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Một số vấn đề xã hội trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn

 

TƯƠNG LAI

 3

Về vai trò của di cư nông thôn - đô thị trong sự nghiệp phát triển nông thôn hiện nay

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

 15

Giới thiệu một số vấn đề về nông nghiệp và nông thôn Trung Quốc

 

ĐÀO THẾ TUẤN

 20

Vấn đề hoàn thiện giáo trình xã hội học nông thôn

 

TÔ DUY HỢP

39

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Phân công lao động trong kinh tế hộ gia đình nông thôn - vấn đề giới trong cơ chế thị trường

 

VŨ TUẤN HUY

47

Kinh tế nông thôn - một số ghi nhận về những mối quan hệ xã hội và nghiên cứu xã hội học về những người lao động và buôn bán rong tại Hà Nội

 

REGINA ABRAMI

 55

Tác động của đổi mới kinh tế tới nhu cầu phát triển cộng đồng ở nông thôn

 

NGUYỄN XUÂN NGUYÊN

70

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC      

Chung quanh vấn đề về xã hội học nông thôn

 

 

77

Qua khảo sát ở Hải Hưng (10-1994) thử gợi lên mấy vấn đề ruộng đất ở nông thôn miền Bắc

 

DƯƠNG CHÍ THIỆN

77

Phát triển ngành nghề ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ

 

PHẠM XUÂN ĐẠI

81

Qua một khảo sát gần đây, thử nhận xét về thái độ và nhu cầu của các nhóm chủ hộ gia đình nông thôn đối với việc lựa chọn trưởng thôn

 

PHẠM LIÊN KẾT

 

Vấn đề giáo dục phổ thông qua khảo sát một số xã ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

 

NGUYỄN THỊ VĂN

89

Y tế nông thôn - bài toán chưa có lời giải đúng

 

NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

94

Cộng đồng với việc giải quyết trẻ em lang thang trên Đèo Ngang

 

NGUYỄN THIẾT

100

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Phương pháp đánh giá nhanh và đánh giá có nông dân tham gia trong nghiên cứu nông thôn

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

105

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Lao động nông nghiệp hiện nay và thái độ với lao động

 

IU.V. AKATIEV
I.A.LƯSÁC

 112

Sự chuyển dịch sức lao động dư thừa và sự phát triển đô thị nhỏ ở nông thôn Trung Quốc

 

LÝ BẢO QUÂN

114

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Về công tác đào tạo sau đại học của Viện Xã hội học

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

119

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     122