Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2001, SỐ 1

21/02/2013

 

 

 

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

GÓP Ý KIẾN VÀO CÁC VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI IX CỦA ĐẢNG
Về nguyên tắc phân phối đảm bảo công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

 

LÊ HỮU TẦNG

3

Đổi mới kinh tế-xã hội ở Việt Nam (1986-2000)- một cái nhìn tổng quan

 

PHẠM XUÂN NAM

7

Nghiên cứu làng Việt: các vấn đề và triển vọng

 

BÙI QUANG DŨNG

15

Già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra đối với chính sách người cao tuổi

 

BÙI THẾ CƯỜNG

24

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Một vấn đề xã hội học hàng đầu của việc cải tạo-chỉnh trang đô thị: giảm tổn thương cho nhóm dân cư nghèo nhất

 

NGUYỄN QUANG VINH

30

Luật đất đai và tác động ban đầu tới cơ cấu gia đình ở một làng châu thổ sông Hồng

 

MAI VĂN HAI 

NGUYỄN PHAN LÂM

40

Tìm hiểu vấn đề nghèo khổ từ quan điểm giới qua nghiên cứu tại một xã miền núi ở Thanh Hóa

 

NGUYỄN KHÁNH BÍCH TRÂM

46

Người cao tuổi và  sự sắp xếp cuộc sống gia đình hiện nay- tác động của những yếu tố kinh tế - xã hội, văn hóa

 

DƯƠNG CHÍ THIỆN

54

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Về vấn đề: "Phối hợp trong nghiên cứu và giảng dạy xã hội học"

 

 

62

Tăng cường phối hợp nghiên cứu và đào tạo xã hội học - một nhu cầu cấp thiết và dài hạn

 

TRỊNH DUY LUÂN

62

Tạp chí Xã hội học và hoạt động nghiên cứu, giảng dạy xã hội học

 

MAI QUỲNH NAM

66

Nghiên cứu xã hội học ở địa bàn phía Nam - nhìn từ Trung tâm Xã hội học và Phát triển

 

NGUYỄN QUANG VINH
VĂN THỊ NGỌC LAN

70

Một số vấn đề về sự phối hợp giữa giảng dạy và nghiên cứu xã hội học

 

VŨ HÀO QUANG

75

Khoa Xã hội học trong bối cảnh hoạt động của ngành xã hội học tại Thành phố Hồ Chí Minh

 

TRẦN THỊ KIM XUYẾN

79

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Một số yếu tố tác động của tệ nạn xã hội đến trẻ đường phố

 

NGUYỄN VĂN ĐOÀN

84

Một vài nhận xét về hiện tượng thiếu niên phạm pháp

 

PHẠM ĐÌNH CHI

90

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Đọc lại vài gợi ý của Wright Mills về    phư­ơng pháp làm việc của nhà xã hội học

 

TRẦN HỮU QUANG

94

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     98
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     102
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     109