Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2001, SỐ 2

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

MẤY VẤN ĐỀ TRONG BÁO CÁO XÃ HỘI NĂM 2000 CỦA VIỆN XÃ HỘI HỌC
Về phân tầng xã hội và công bằng xã hội ở nước ta hiện nay

 

TRỊNH DUY LUÂN

BÙI THẾ CƯỜNG

3

Về đời sống văn hóa tinh thần ở nước ta hiện nay

 

MAI VĂN HAI

12

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Kinh tế hộ gia đình và các quan hệ xã hội ở nông thôn đồng bằng sông Hồng

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

23

Thực trạng sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình ở một huyện đồng bằng sông Cửu Long

 

TÔN THIỆN CHIẾU

31

Một số vấn đề về cơ cấu nghề nghiệp, thu nhập, mức sống và tự quản làng xã ở nông thôn đồng bằng sông Hồng và miền núi Tây Bắc

 

PHẠM LIÊN KẾT

42

Mấy vấn đề cần quan tâm hiện nay của hệ thống chăm sóc sức khỏe

 

TRỊNH HÒA BÌNH
NGUYỄN ĐỨC CHÍNH

49

Tìm hiểu mức độ tiếp cận thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng của người nông dân châu thổ sông Hồng trong thời kỳ Đổi mới

 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

58

Mấy nhận xét về sự biến đổi nhu cầu giải trí của thanh niên Hà Nội hiện nay

 

ĐINH THỊ VÂN CHI

71

DIỄN ĐÀN XÃ HỘI HỌC     79

Về vấn đề: "Phối hợp trong nghiên cứu và giảng dạy xã hội học"

 

 

 

Về sự phối hợp giữa hoạt động nghiên cứu và đào tạo ở Viện Xã hội học

 

NGUYỄN HỮU MINH

79

Cần có cơ chế phối hợp trong nghiên cứu và đào tạo xã hội học

 

ĐÀO HUY NGẬN

88

Mấy vấn đề về đào tạo xã hội học trường Đại học Công đoàn Việt Nam

 

VŨ ĐẠT

90

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      
Nhà nước và cộng đồng: sự tham gia quản lý địa phương   MICHAEL LEAF 92
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Cần coi trọng nghiên cứu lý luận

 

TẠ HÀ LINH

101

Nước Nga đối mặt với sự giảm sút dân số

 

***

103

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     105
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     112
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     116