Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2002, SỐ 1

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)       

Hệ thống chính trị cơ sở ở nông thôn qua ý kiến người dân (Một số vấn đề thực tiễn và giả thuyết nghiên cứu)

 

TRỊNH DUY LUÂN

3

Đô thị hóa ở Việt Nam những năm 90: một số đặc trưng kinh tế - xã hội cơ bản

 

NGUYỄN HỮU MINH

11

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Sự biến đổi và liên tục của gia đình nông thôn Việt Nam: những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu thử nghiệm ở Yên Bái

 

VŨ TUẤN HUY

21

Giải quyết xích mích trong nhóm gia đình: phác thảo từ những kết quả nghiên cứu định tính

 

BÙI QUANG DŨNG

29

Nguồn bổ sung lao động cho đội ngũ công nhân trong những năm qua

 

TÔN THIỆN CHIẾU

31

Thực trạng đời sống của cán bộ nữ thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

 

NGÔ MINH PHƯƠNG

46

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH      

Tìm hiểu phân tầng xã hội trong lịch sử và áp dụng vào nghiên cứu phân hóa giầu nghèo  ở nước ta hiện nay

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

51

Công tác xã hội với người chưa thành niên vi phạm pháp luật

 

HỒ DIỆU THÚY

59

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Tư duy xã hội học của Auguste Comte

 

VŨ HÀO QUANG

67

Một số khía cạnh lý thuyết của cách tiếp cận "Nghiên cứu hành động tham gia" (PAR) trong phát triển cộng đồng

 

NGUYỄN DUY THẮNG

75

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Vĩnh biệt  Pierre Boudieu, nhà xã hội học Pháp

 

BÙI ĐÌNH THANH

83

Về cách tiếp cận thiết chế trong nghiên cứu quan hệ giữa nghề nghiệp và trình độ học vấn

 

G.B. KORABLEVA

87

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     92
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     96
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     101