Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2006, SỐ 3

21/02/2013

 

21/02/2013

 

TÊN BÀI

 

TÁC GIẢ

TRANG 

(Click vào tên bài để tải về)

 

 

 

Biến đổi dân số trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Di dân đến các thành phố lớn ở Việt Nam: những vấn đề thực tiễn và chính sách

 

NGUYỄN VĂN TIÊN 
NGUYỄN HOÀNG MAI

14 

Gia đình - nguồn hỗ trợ tình cảm cho thanh niên và vị thành niên

 

NGUYỄN HỮU MINH

25 

Một số xu hướng và thái độ của thanh niên Việt Nam với vấn đề việc làm

 

VŨ MẠNH LỢI

39 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

Hiện trạng và xu hướng quá độ tử vong ở Việt Nam

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

48 

Di dân, phát triển và bất bình đẳng ở Việt Nam trên đường Đổi mới và hội nhập

 

NGUYỄN THANH LIÊM

61 

Một vài nhận xét về tình hình di cư đi làm ăn xa tại một xã miền núi phía Bắc

 

PHAN DIỆU LY
TRỊNH THÁI QUANG

73 

Những chiều cạnh biến đổi xã hội của dân số thanh niên trong thời kỳ đất nước Đổi mới

 

NGHIÊM THỊ THỦY
NGUYỄN THỊ LAN

79 

Sinh kế và tiếp cận nguồn lực đất đai của phụ nữ tại hai xã nông thôn đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ

 

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

87 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 

 

Suy nghĩ về hiện tượng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam trong thời gian gần đây

 

ĐẶNG HÀ PHƯƠNG

95 

Chính sách tái định cư các dự án thủy điện theo định hướng phát triển bền vững

 

ĐỖ VĂN HÒA

99 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 

 

Lý thuyết phân tầng xã hội và những phát triển gần đây ở phương Tây

 

MAI HUY BÍCH

106 

Ứng dụng kỹ thuật bảng sống trong xây dựng mô hình các quá trình xã hội

 

NGUYỄN ĐỨC ANH

116 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 

 

Già hóa dân số trong mối quan hệ kinh tế - xã hội trên thế giới

 

NGUYỄN QUỐC ANH

125 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

133 

Đọc sách: “Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở các tỉnh miền núi”·

"Dân số và Phát triển ở Việt Nam"

Trên giá sách của nhà xã hội học Giới thiệu luận văn xã hội học

 

 

 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 

142 

*Triển khai Dự án “Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi” năm thứ ba. 

*Viện Xã hội học tổ chức Hội thảo khoa học giữa kỳ báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài cấp Viện năm 2006.

 *Hội thảo "Người di dân vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh: các đóng góp và những vấn đề của họ".

*Hội thảo “Xây dựng tài liệu hướng dẫn nghiên cứu đánh giá đói nghèo và thị trường có sự tham gia của người dân”.

*Nghiệm thu đề tài “Tác động xã hội của Internet đến lối sống của sinh viên”.

 

 

 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

 

 

145