Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2006, SỐ 4

21/02/2013

 

TÊN BÀI

 

TÁC GIẢ 

TRANG 

(Click vào tên bài để tải về)

 

 

 

Xã hội nông nghiệp, nông dân và xã hội học nông thôn

 

BÙI QUANG DŨNG

Chương trình xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam và những thách thức trong giai đoạn mới

 

NGUYỄN HỮU MINH

11 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

Thái độ và nhận thức của đồng bào Chăm đối với chính sách phát triển kinh tế của Nhà nước

 

BẾ QUỲNH NGA

20 

Tình trạng cư trú và cơ sở hạ tầng ở các vùng đô thị mới tại thành phố Hồ Chí Minh

 

VĂN THỊ NGỌC LAN

31 

Vấn đề an sinh xã hội đối với công nhân, lao động

 

TÔN THIỆN CHIẾU

39 

Gia đình nông thôn với vấn đề tai nạn thương tích trẻ em

 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

45 

Phúc lợi xã hội dành cho trẻ em đường phố từ cách tiếp cận nhóm nhỏ

 

DƯƠNG CHÍ THIỆN

52 

Cưỡng ép tình dục trong hôn nhân

 

HOÀNG BÁ THỊNH

59 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 

 

Bình đẳng giới trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị 

 

VÕ THỊ MAI

66 

Về chính sách trợ cấp thất nghiệp

 

BÙI THỊ THANH HÀ 

73 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 

 

Thống nhất giữa xã hội học quản lý và tâm lý học quản lý - những vấn đề lý luận và thực tiễn 

 

VŨ ANH TUẤN

83 

Mấy vấn đề về xã hội học lao động trong các tác phẩm kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin

 

ĐỖ VĂN QUÂN
ĐẶNG ÁNH TUYẾT

89 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 

 

Lịch sử và hiện trạng lao động Việt Nam ở Nga: những khía cạnh kinh tế và nhân khẩu

 

KYZNHEXOV NICOLAI GRIGOREVIC

97 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

105 

Đọc sách: “Xã hội học thanh niên”; "Sức mạnh của thiết kế điều tra"
Trên giá sách của nhà xã hội học
Giới thiệu luận văn xã hội học

 

 

 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 

114 

*Viện Xã hội học nghiệm thu hệ đề tài cấp Viện năm 2006.

*Nghiệm thu đề tài Độc lập cấp Nhà nước "Chính sách di dân trong quá trình phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh miền núi".

*Lớp tập huấn về giới và dân tộc trong khuôn khổ dự án nghiên cứu “Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi”.

*Hội thảo "Một số vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ và giá thuốc ở Việt Nam".

*Hội thảo “Điều tra, khảo sát giáo dục trước hôn nhân ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long: thực trạng, nhu cầu nội dung và định hướng giải pháp”.

*Hội thảo "Nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo".

*Nghiên cứu Gia đình các nạn nhân bị nhiễm chất độc Dioxin tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

*Cơ sở đào tạo Sau đại học Viện Xã hội học tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Lễ khai giảng Cao học và Nghiên cứu sinh khóa 12.

 

 

 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

 

 

121 

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2006

 

 

123