Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2007, SỐ 1

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Về khái niệm "công bằng xã hội"

 

PHẠM XUÂN NAM

3

Cơ sở lý luận về xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nhằm đảm bảo hài hòa quan hệ giữa công bằng xã hội và tăng trưởng kinh tế

 

NGUYỄN HỮU DŨNG

10

Công bằng xã hội trong chính sách bảo hiểm xã hội

 

PHẠM ĐỖ NHẬT TÂN

17

Công bằng xã hội với chính sách Bảo trợ xã hội trong mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế

 

NGUYỄN HẢI HỮU

25

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

An sinh xã hội ở khu vực nông thôn - nghiên cứu trường hợp một xã ngoại thành Hà Nội

 

TÔ DUY HỢP
NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

33

Những yếu tố quyết định khả năng tiếp cận bảo hiểm y tế ở  Việt Nam

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH và cộng sự

44

Bảo hiểm y tế: nhu cầu và khả năng mở rộng ở nông thôn

 

TRỊNH HÒA BÌNH

56

Cộng đồng làng trong hệ thống an sinh xã hội hiện nay

 

LÊ MẠNH NĂM
NGUYỄN PHAN LÂM

66

Những vấn đề an sinh xã hội của nhóm dân cư­ lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức ở đô thị

 

ĐỖ MINH KHUÊ và cộng sự

76

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH      

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI XÃ HỘI HỌC VIỆT NAM LẦN THỨ NHẤT

   

85

Tôn giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc trong thời kỳ Đổi mới

 

TRẦN VĂN TRÌNH

95

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Khái niệm tham nhũng và kinh nghiệm chống tham nhũng ở Singapore

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

100

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Đấu tranh chống đói nghèo theo cách của chủ nghĩa tự do mới

 

FRANCOIS HOUTART

 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Giới thiệu hai nghiên cứu tư vấn chính sách: 

-Nghiên cứu về Trao quyền trong Chương trình giảm nghèo Chia Sẻ;

 -Đánh giá giữa kỳ Chương trình hợp tác Việt Nam

- Thụy Điển về giảm nghèo mang tên Chia Sẻ

Trên giá sách của nhà xã hội học

Giới thiệu luận án Tiến sỹ xã hội học

   

 

 

 

115

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      

*Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2007”

*Hội thảo: "Bàn về các giải pháp lành mạnh hóa xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới"

*Hội thảo: "Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2006" của Viện Xã hội học

*Seminar chuẩn bị Dự án “Sức sống Việt Nam”

*Hội thảo Quốc tế "Phát triển và quản lý xe máy tại Việt Nam”.

   

 

 

130

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH