Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2007, SỐ 4

21/02/2013

 

 

 

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Một số tác động xã hội của hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

 

TRỊNH DUY LUÂN
NGUYỄN XUÂN MAI

3

Một số vấn đề xã hội nan giải trong quá trình đổi mới tam nông Việt Nam

 

TÔ DUY HỢP

11

Nghiên cứu việc thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam - một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 

NGUYỄN HỮU MINH
ĐẶNG BÍCH THỦY

27

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Sử dụng vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của nông dân ven đô Hà Nội dưới tác động của đô thị hoá

 

NGUYỄN DUY THẮNG

37

Một số vấn đề xã hội học về xây dựng đời sống văn hoá cơ sở ở Tây Nguyên

 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

48

Tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở nông thôn và các yếu tố tác động

 

TRẦN THỊ MINH THI

61

Vài nét về phong tục cưới hỏi ở nông thôn miền Nam Việt Nam 

 

BÙI THỊ HƯƠNG TRÂM

71

Lao động nội trợ của phụ nữ trong gia đình nông thôn 

 

TRẦN QUÝ LONG

82

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH      

Một số loại hình xung đột về đất đai ở nông thôn Hà Tây 

 

PHAN TÂN

90

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Nhu cầu học tập, vận dụng và phát triển các quy tắc của phương pháp xã hội học 

 

LÊ NGỌC HÙNG

97

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Tình trạng “Tam nông Trung Quốc”: Thành tựu, vấn đề và thách thức

 

CỐC NGUYÊN DƯƠNG

103

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     111

Đọc sách:

"Một số vấn đề xã hội học trong xây dựng quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân"

"Xã hội học dân số"

Trên giá sách của nhà xã hội học

Giới thiệu luận án/luận văn xã hội học

 

 

 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     120

*Viện Xã hội học nghiệm thu hệ đề tài cấp Viện năm 2007.

*Hội nghị Công tác tạp chí Xã hội học năm 2006 - 2007.

*Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: ''Lý luận về xã hội lành mạnh và các giải pháp lành mạnh hoá xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020''.

*Nghiệm thu đề tài: “Biến đổi tâm lý - xã hội của cư dân thành phố Đà Nẵng dưới tác động của đô thị hoá”.

*Nghiệm thu đề tài khoa học: “Đánh giá hiệu quả số chuyên đề ‘Dân số, Gia đình và Trẻ em’ của báo Gia đình và Xã hội”.

*Hội thảo nghiên cứu về nông thôn, nông nghiệp và nông dân ở nước ta hiện nay.

*Hội thảo Nghiên cứu gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi trong khuôn khổ dự án Sida/Sarec năm 2007.

*Giới thiệu Dự án hợp tác Việt - Pháp “Mạng lưới xã hội ở nông thôn miền Bắc Việt Nam”.

*Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Nhà nước tại cơ sở đào tạo Sau đại học Viện Xã hội học. 

 

 

 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG ANH     129
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2007     131