Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2008, SỐ 1

21/02/2013

 

 

 

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
 (Click vào tên bài để tải về)      

Biến đổi tâm lý-xã hội của cộng đồng dân cư đô thị dưới tác động của đô thị hoá.

 

TRỊNH DUY LUÂN

     3

Thành phố sống tốt- Quá trình Toàn cầu hóa Cuộc sống thành thị và Không gian công cộng ở  Châu Á Thái Bình Dương.

 

MIKE DOUGLASS

    11

Vấn đề việc làm trong chiến lược sống của người nông dân vùng ven đô dưới tác động của đô thị hoá

 

PHAN MAI HƯƠNG

    21

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Ảnh hưởng của chức năng đô thị đối với tăng trưởng đô thị ở Việt Nam

 

LÊ THANH SANG

    30

Tác động của quá trình đô thị hoá đến cơ cấu lao động và việc làm của hộ gia đình

 

NGUYỄN THỊ KIM HOA

    39

Truyền thông đại chúng và quản lý văn hoá đô thị

 

LÊ THANH BÌNH

    47

Mô thức tiếp nhận thông tin báo chí của người dân Hà Nội và những nhân tố ảnh hưởng

 

TRẦN BÁ DUNG

    54

Giáo dục và đời sống văn hoá tinh thần ở vùng ven đô Hà Nội

 

NGUYỄN NGA MY

    67

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Các hình thức tham nhũng trong hệ thống giáo dục phổ thông

 

NGUYỄN ĐÌNH CỬ

   78

TRAO ĐỔI  NGHIỆP VỤ      

Truyền thông thay đổi hành vi- những kinh nghiệm từ việc triển khai một dự án

 

PHẠM VĂN QUYẾT

   84

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Giới thiệu lý thuyết xã hội học curriculum

 

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

   92

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC       102

* Đọc sách:“Xã hội học giáo dục”

Trên giá sách của nhà Xã hội học

Giới thiệu luận án/luận văn xã hội học

     
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC       108

*Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2007 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2008.

*Ban Thường vụ Hội Xã hội học Việt Nam họp triển khai công tác 6 tháng đầu năm 2008.

*Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Tính cộng đồng của làng Việt vùng châu thổ sông Hồng trong bối cảnh của nền kinh tế thị trường”

*Nghiệm thu đề tài cấp Bộ: “Một số vấn đề cơ bản của cơ cấu xã hội - giai cấp ở nước ta hiện nay”.

*Viện Xã hội học tổ chức Hội thảo “Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2007”.

*Triển khai đề tài: “Nghiên cứu việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có thông qua Dự án Chia sẻ ở vùng dân tộc thiểu số và những nhân tố xã hội ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động của Dự án này”.

*Ngành Xã hội học có thêm 5 Phó Giáo sư Xã hội học.

*Bảo vệ luận án tiến sĩ tại cơ sở đào tạo sau đại học Viện Xã hội học.

     
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH       115