Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2008, SỐ 2

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Xu hướng biến đổi phân tầng xã hội ở Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế

 

NGUYỄN ĐÌNH TẤN

      3

Đóng góp kinh tế- xã hội của người nhập cư

 

NGUYỄN HỮU MINH

    14

Công tác di dân, tái định cư trong các công trình thuỷ điện ở nước ta từ góc nhìn xã hội học

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

    23

Chính sách giai cấp của Đảng ở nước ta và vấn đề công bằng xã hội

 

NGUYỄN CHÍ DŨNG

    28

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Tác động của đô thị hoá đến biến đổi nghề nghiệp và hoạt động sản xuất của người nông dân Hải Dương

 

VŨ HÀO QUANG

    33

Các tổ chức xã hôi tự nguyện ở nông thôn và vai trò trợ giúp xã hội trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi

 

BẾ QUỲNH NGA

    43

Vấn đề chăm sóc sức khoẻ người dân dưới tác động của đô thị hoá ở thành phố Đà Nẵng

 

ĐẶNG THANH TRÚC

    52

Sức khoẻ sinh sản, sự hiểu biết và dịch vụ cung ứng cho nam giới ở Hà Nội

 

ĐOÀN KIM THẮNG

    61

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Vị thành niên không đi học và vấn đề giáo dục vị thành niên không đi học hiện nay

 

TỐNG MẠNH HÙNG

    72

TRAO ĐỔI  NGHIỆP VỤ      

Thị trường hôn nhân: một số cách tiếp cận

 

HOÀNG BÁ THỊNH 

    84

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Vài nét về xã hội học nông thôn châu Âu qua tạp chí “sociogogia ruralis” 

 

MAI HUY BÍCH

    95

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC        107

* Đọc sách:“Gia đình học”

“Những nghiên cứu tâm lý học”

* Trên giá sách của nhà Xã hội học

     
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC        116

*Dự án “Khảo sát đánh giá hiệu quả điện khí hoá nông thôn” vòng 3, năm 2008.

*Triển khai hệ thống đề tài nghiên cứu khoa học cấp Viện năm 2008

*Triển khai đề tài khoa học cấp bộ năm 2008.

*Hội Xã hội học Việt Nam và Dự án VS/RDE/05 tổ chức Hội thảo “Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới”

*Hội thảo khoa học: Gia đình Việt Nam trong chuyển đổi - Kết quả nghiên cứu và thực tiễn Nghệ An.

*Triển khai dự án giám sát độc lập tái định cư dự án thuỷ lợi Phước Hoà.

*Hội thảo khoa học: Những giải pháp thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển kinh tế xã hội miền Tây Nghệ An”.

*Nhân sự mới của Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.

     
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH