Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2008, SỐ 3

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Trường Frankfurt hay là sự phê phán đối với Thực chứng luận từ quan điểm của “Lý thuyết phê phán”

 

BÙI QUANG DŨNG

      3

Di động xã hội của cộng đồng khoa học

 

ĐÀO THANH TRƯỜNG

     13

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Quan hệ hữu cơ giữa xây dựng văn hoá doanh nghiệp với xây dựng văn hoá quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp

 

BÙI TIẾN QUÝ

     24

Hành vi sức khoẻ cư dân nông thôn trong bối cảnh xung đột môi trường

 

TRỊNH HOÀ BÌNH

     31

Chẩn đoán thai sớm ở Việt Nam sau 1975: Quyền lực, tính chủ thể và quyền công dân

 

TINE M. GAMMELTOFT

     42

Nhu cầu và khả năng mở rộng lồng ghép giới trong bậc học trung học phổ thông ở nước ta hiện nay 

 

ĐẶNG ÁNH TUYẾT 

     57

Vai trò của phụ nữ trong hoạt động hoà giải tại cộng đồng

 

TRẦN THỊ XUÂN LAN

     69

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Tham nhũng trong hệ thống giáo dục phổ thông: nguyên nhân và hậu quả

 

NGUYỄN ĐÌNH CỬ

     77

TRAO ĐỔI  NGHIỆP VỤ      

Tổng lược về lý thuyết tái tạo trong xã hội học giáo dục: các lối tiếp cận và đối tượng nghiên cứu

 

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

     85

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Max Weber về Tinh thần của chủ nghĩa tư bản ở phương Tây

 

LÊ NGỌC HÙNG

     97

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC        105

* Đọc sách:“Paul Mus (1902-1969) và tác phẩm Việt Nam, Xã hội học một cuộc chiến (1952)”

* Trên giá sách của nhà Xã hội học

* Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học

     
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC        122

*Khảo sát lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật bảo hiểm y tế và Pháp lệnh người tàn tật.

*Hội thảo khoa học: "Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi - kết quả nghiên cứu và thực tiễn Lâm Đồng".

* Hội thảo khoa học "Kết quả nghiên cứu khoa học của Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh viện Xã hội học năm 2007"

* Khảo sát thực địa của Dự án RDE - 05: "Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi".

* Kết quả đánh giá (giữa kỳ) hệ đề tài cấp Viện năm 2008.

     
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH        128