Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2008, SỐ 4

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Quá trình bổ sung nhận thức về Công bằng xã hội và thực  hiện CBXH ở nước ta hiện nay

 

TRỊNH DUY LUÂN

3

Đôi điều suy nghĩ về vai trò của nhà nước trong mối quan hệ với xã hội dân sự

 

BÙI ĐÌNH THANH

12

Chính sách di dân xây dựng vùng kinh tế mới Việt Nam

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

21

Vai trò của truyền thông đại chúng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay

 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

35

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Khía cạnh Giới trong phân công lao động gia đình

 

NGUYỄN HỮU MINH

44

Thực trạng công tác quản lý khoa học tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

 

NGUYỄN THẾ HƯNG

57

Định hướng nghề nghiệp sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

 

NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

69

Trường phổ thông dân tộc bán trú - sự nỗ lực sáng tạo cộng đồng để phát triển giáo dục bền vững vùng dân tộc và miền núi

 

NGUYỄN HỒNG THÁI

79

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Niềm tin, một giá trị đặc biệt của sinh viên trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

 

ĐẶNG VŨ CẢNH LINH

90

TRAO ĐỔI  NGHIỆP VỤ      

Phân tích mạng lưới xã hội: các lý thuyết, khái niệm và phương pháp nghiên cứu

 

EMMANUEL PANNIER

100

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Về bài giới thiệu tác phẩm “Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của chủ nghĩa tư bản” của Max Weber

 

MAI HUY BÍCH

115

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     124

NHỚ NHÀ BÁO XÃ HỘI HỌC HOÀNG ĐỐP

     

Đọc sách:“Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi”

     

Trên giá sách của nhà Xã hội học

     

Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học

     
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     135

* Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ III

     

* Hoạt động của đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chi đoàn Viện Xã hội học năm 2008

     

* Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông qua Dự án chia sẻ ở vùng dân tộc thiểu số và những nhân tố xã hội ảnh hưởng đến việc thực hiện các hoạt động của dự án”.

     
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     138
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2008     140