Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2009, SỐ 1

21/02/2013

 

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để về)      
Viện Khoa học xã hội Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển   ĐỖ HOÀI NAM 3
Các yếu tố tác động đến Phân tầng xã hội ở Việt Nam   NGUYỄN ĐÌNH TẤN 13
Một số vấn đề phát triển xã hội nông thôn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá   BÙI QUANG DŨNG 26
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      
Gia đình, dòng họ và thôn làng với tư cách là các giá trị cơ bản của văn hoá làng Việt trong bối cảnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá   MAI VĂN HAI

36

Vốn xã hội, mạng lưới xã hội và những phí tổn   HOÀNG BÁ THỊNH 42
Di động xã hội giữa các thế hệ trong hai thời kỳ trước và sau đổi mới ở Việt Nam (phần II)   ĐỖ THIÊN KÍNH

52

Hôn nhân quốc tế Việt - Hàn, vấn đề và giải pháp   AHN KYONG HWAN 62
Ảnh hưởng của dự án phát triển quy mô nhỏ đến một số thay đổi trong gia đình và cộng đồng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam   NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

71

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH      
Tác động của đô thị hoá đến cộng đồng dân cư ven đô   NGUYỄN DUY THẮNG 80
TRAO ĐỔI  NGHIỆP VỤ      
Pierre Bourdieu: thuật ngữ “habitus” và khả năng ứng dụng để phân tích một số vấn đề của xã  hội Việt Nam hiện nay   TRỊNH VĂN TÙNG

87

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      
Trao đổi: “Về bài giới thiệu tác phẩm Nền đạo đức Tin lành và tinh thần của Chủ nghĩa tư bản của Max Weber”   TRẦN HỮU QUANG

94

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     100
Đọc sách: “Nhân học phát triển: lý thuyết, phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu điền dã”      
Trên giá sách của nhà Xã hội học      
 Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học       
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     108
Nghiệm thu đề tài khoa học cấp viện năm 2008; Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2009; Hội thảo kết quả nghiên cứu khoa học Viện Xã hội học năm 2008; Hội thảo khoa học: Khởi động đề tài nghiên cứu năm 2009 của Viện Xã hội học; Đại hội thành lập Chi hội xã hội học trường đại học Công đoàn; Viện Xã hội học khai giảng Đào tạo sau Đại học khóa 14 (2008 - 2012); Bảo vệ luận án Tiến sĩ Xã hội học tại cơ sở Đào tạo Sau đại học Viện Xã hội học      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     118