Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2010, SỐ 1

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
PHẦN CHUNG        

Doanh nhân Việt Nam: từ “Đội ngũ” đến “Tầng lớp xã hội”

 

TRỊNH DUY LUÂN

 

3

Làng xã: Dẫn vào một nghiên cứu về các thể  chế xã hội

 

BÙI QUANG DŨNG

 

11

Chính sách di dân đi xây dựng vùng kinh tế mới ở Việt Nam

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

 

27

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM        

Phúc lợi xã hội trong phát triển giáo dục ở Việt Nam

 

TRỊNH HÒA BÌNH &         NGUYỄN VĂN CHIẾN

 

39

Bất bình đẳng giới về giáo dục ở Việt Nam hiện nay

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

 

49

Hội nhập kinh tế và những tác động thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam

 

ĐẶNG BÍCH THỦY

 

57

Một số ý kiến người dân về hai loại tiền giấy Việt Nam

 

ĐẶNG THANH TRÚC

 

64

Nhận định của các bậc cha mẹ về con cái ngày nay: Nghiên cứu trường hợp xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

 

NGUYỄN ÁNH TUYẾT

 

74

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH        

Những thay đổi về hình thức tổ chức, nội dung hoạt động và vai trò của Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 

LÊ ĐẠT

 

85

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ        

Từ “Cơ cấu xã hội” đến “Cấu trúc xã hội”: Qua phân tích những bài viết trên Tạp chí Xã hội học từ năm 1983 đến năm 2009

 

LÊ NGỌC HÙNG

 

85

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI        

Sự khác nhau trong quan niệm và cách vận dụng chủ nghĩa thế tục tại Mỹ và Pháp: Trường hợp vụ khăn trùm đầu, trong cách nhìn của xã hội học so sánh

 

MAI ĐẶNG HIỀN QUÂN

 

98

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC        

Đọc sách: “Nghiên cứu Gia đình và Giới trong thời kỳ đổi mới”

     

109

Trên giá sách của nhà Xã hội học

     

111

Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học

     

113

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC        

Tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp Bộ: “Một số vấn đề cơ bản về biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”

* Nghiệm thu đề tài cấp Bộ (2007 – 2009) “Tác động của các yếu tố văn hóa cơ bản đến công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng nông thôn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp”

*Triển khai đề tài “Một số vấn đề cơ bản về thể chế và thiết chế phát triển và quản lý xã hội Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020”

*Tọa đàm về Bản sắc văn hóa Hà Nội và ảnh hưởng của quá trình toàn cầu hóa đối với thủ đô Hà Nội.

*Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2010

 

   

117

 

117

       118

 

118

 

119

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH       119