Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2010, SỐ 2

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
PHẦN CHUNG      

Thái độ ủng hộ thể chế của người dân Việt Nam

 

PHẠM THÀNH NGHỊ

3

Bài học kinh nghiệm rút ra từ mô hình an sinh xã hội của EU và những kiến nghị cho Việt Nam hiện nay

 

ĐINH CÔNG TUẤN

8

Toàn cầu hóa và đa dạng văn hóa

 

MAI VĂN HAI

16

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Tình dục trước hôn nhân: Nghiên cứu so sánh thanh niên Hà Nội, Thượng Hải và Đài Bắc

 

VŨ MẠNH LỢI

21

Người cao tuổi Việt Nam: Phúc lợi xã hội và các mô hình chăm sóc sức khỏe

 

BẾ QUỲNH NGA

31

Vai trò của người cha – mối liên quan giữa sự tham gia sớm và sự tham gia của người cha vào chăm sóc trẻ

 

TRẦN HỮU BÍCH

43

Một số nhận xét về vai trò của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong việc thực hiện quyền trẻ em

 

NGUYỄN THỊ MINH NHÂM

52

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Một vài cảm nhận từ chuyến thăm một cộng đồng dân nghèo ven đô ở thành phố Bu San, Hàn Quốc

 

DƯƠNG CHÍ THIỆN

62

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Lược sử xã hội học tôn giáo: Trường phái cấu trúc – chức năng

 

NGUYỄN NGUYÊN HỒNG

67

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Nông nghiệp, nông thôn và nông dân Trung Quốc: Biến đổi và phát triển

 

LỤC HỌC NGHỆ

74

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Đọc sách: “Truyền thống, cách mạng và kinh tế thị trường tại một làng miền Bắc Việt Nam, 1925 – 2006”.

   

84

Trên giá sách của nhà Xã hội học

   

87

Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học

   

89

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      

Viện Xã hội học tổ chức Hội thảo khoa học giữa kỳ Chương trình NCKH cấp Bộ 2009 – 2010

   

93

Đoàn cán bộ lãnh đạo Viện XHH thuộc HLKH LB Nga tới thăm và làm việc với Viện Xã hội học

   

94

Đại hội Chi bộ Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2010 – 2015

   

94

Quyết định bổ nhiệm Quyền Viện trưởng mới

   

95

Thành lập Học viện Khoa học Xã hội

   

95

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH