Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2010, SỐ 4

21/02/2013

TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
PHẦN CHUNG      

Phụ nữ tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam: Một số yếu tố tác động và các giải pháp

 

NGUYỄN HỮU MINH
TRẦN THỊ VÂN ANH

3

Tăng trưởng và phát triển bền vững sau suy giảm kinh tế: từ một góc nhìn xã hội

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

14

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Kiến thức, thái độ và hành vi chăm sóc sức khỏe của thanh niên di cư làm việc trong khu vực phi chính thức tại Hà Nội

 

LƯU BÍCH NGỌC
NGUYỄN THỊ THIẾNG

22

Xu hướng biến đổi của tầng lớp trí thức trong thời kỳ đổi mới

 

BÙI THỊ THANH HÀ

36

Thực trạng sử dụng nguồn nhân lực khoa học hiện nay

 

HOÀNG THU HƯƠNG
NGUYỄN KIM NHUNG

45

Một số vấn đề từ một đánh giá dự án vệ sinh nông thôn

 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

53

Biến đổi xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới qua phân tích các bài viết trên Tạp chí Xã hội học

 

TRẦN MINH CHIẾN

62

Quan niệm về tình yêu và tình dục trước hôn nhân của người dân ở một xã đồng bằng sông Hồng

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

69

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Mâu thuẫn giữa chủ doanh nghiệp và người lao động – Thực trạng và giải pháp

 

ĐỖ THỊ VÂN ANH

78

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Một số vấn đề xây dựng và phát triển xã hội học lãnh đạo, quản lý trong điều kiện mới

 

LÊ NGỌC HÙNG
NGUYỄN NGỌC ANH

83

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Lý thuyết xã hội học phụ thuộc quá trình trong lập luận của James Mahoney (Phần II)

 

MAI ĐẶNG HIỀN QUÂN

92

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      

Đọc sách: “Nghiên cứu những vấn đề xã hội”

 

 

99

Trên giá sách của nhà Xã hội học

 

 

105

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      

Đoàn cán bộ Viện Khoa học Xã hội tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) thăm và làm việc tại viện Xã hội học

 

 

107

Khóa học của Dự án SV/RDE/05 về “Phương pháp liên ngành trong khoa học xã hội: Phương pháp luận và các kỹ thuật ứng dụng”

 

 

107

Triển khai hoạt động tư vấn dự án “Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long – WB6”.

 

 

108

Đoàn cán bộ Viện Triết học & Xã hội học, thuộc Học viện Khoa học chính trị Ba Lan thăm và làm việc tại Viện Xã hội học

 

 

109

Viện Xã hội học tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình NCKH 2009 – 2010

 

 

110

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     111
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2010     114