Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 2, NĂM 2021

24/12/2021

 

PHẦN CHUNG

   
 

 

Đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới

  3
 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Khảo sát thái độ của người dân về tiêm vắc-xin ngừa Covid-19

 

 

9

 

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

NGUYỄN TUẤN MINH

 

 

 

 

Thực trạng và xu hướng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của lực lượng lao động đang có việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2016-2019

 

 

25

 

 

PHẠM NGỌC TÂN
PHẠM HỒNG BẮC
TÔ THỊ HỒNG

   
 

 

Ảnh hưởng tích cực của Phật giáo đến đạo đức kinh doanh của doanh nhân tại Hà Nội

 

 

36

 

 

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Thực trạng tiếp cận đất đai của phụ nữ dân tộc thiểu số (Qua nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Lai Châu)

 

 

50

 

 

VŨ THỊ THANH

   
 

 

Chính sách hỗ trợ cho lao động khu vực phi chính thức bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

 

 

61

 

 

NGHIÊM THỊ THỦY

NGUYỄN TRỌNG TÀI

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

 

Tiếp cận Xã hội học về cái thiêng và không gian thiêng

 

 

70

 

 

HOÀNG VĂN CHUNG

   
 

 

Hoạt động trên không gian mạng xã hội của học sinh phổ thông trung học khu vực nông thôn phía Bắc

 

 

85

 

 

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

 

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Sự hình thành của Xã hội học và ảnh hưởng của các quan điểm khoa học luận hiện đại

 

 

97

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Tuổi trẻ 4.0: Hiểu rõ về thế hệ trẻ trong thời đại 4.0 để phát triển doanh nghiệp bền vững

 

111

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

 

114

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH