Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2009, SỐ 3

21/02/2013

TÊN BÀI    TÁC GIẢ  TRANG 
(Click vào tên bài để tải về)      
Phòng ngừa xung đột xã hội   VÕ KHÁNH VINH
HỒ SỸ SƠN
3

Tái định cư trong phát triển đô thị và một số vấn đề xã hội

 

TRỊNH DUY LUÂN

13

30 năm hợp tác khoa học và hữu nghị giữa Viện Xã hội học Việt Nam và CETRI Bỉ  (1979 - 2009).

 

BÙI ĐÌNH THANH
TRỊNH DUY LUÂN

19

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Quan niệm nhận thức của các thế hệ về mâu thuẫn trong gia đình và cách khắc phục

 

LÊ THI

23

Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam hiện nay: mức độ và các yếu tố tác động

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

32 

Nhận thức và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sinh sản phụ nữ tuổi mãn kinh hiện nay

 

NGUYỄN THỊ KIM HOA
PHẠM THỊ TÚ ANH

46 

Tính phức tạp của biến đổi kinh tế xã hội qua khảo sát hộ gia đình nông thôn tại một số vùng khó khăn

 

NGUYỄN THANH LIÊM

55

Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức bình đẳng giới của học sinh trung học phổ thông ở miền núi phía Bắc hiện nay

 

ĐẶNG ÁNH TUYẾT

66

Những khó khăn trong giáo dục đạo đức cho trẻ em ở gia đình thành phố hiện nay

 

NGUYỄN THỊ QUYÊN

76

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH      
Xây dựng xã hội lành mạnh xã hội chủ nghĩa   TÔ DUY HỢP
NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG
83
TRAO ĐỔI  NGHIỆP VỤ      

Một số ý kiến về xây dựng và đào tạo ngành công tác xã hội ở Việt Nam

 

TRẦN ĐÌNH TUẤN

97

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Bàn về khủng hoảng toàn cầu và mô hình chủ nghĩa xã hội

 

FRANCOIS HOUTART

102

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC     108

Đọc sách: Giáo trình Xã hội học về giới

 

   
Trên giá sách của nhà Xã hội học      

Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học

     
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     115
Đại hội công đoàn Viện Xã hội học nhiệm kỳ 2009 – 2011; Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học; Hoạt động của Dự án nghiên cứu liên ngành “Gia đình nông thôn Việt Nam trong chuyển đổi” năm 2009; Khoá học “Sử dụng chương trình NVIVO 8.0 trong phân tích số liệu định tính”; Hội thảo liên ngành khoa học xã hội “Internet và các vấn đề xã hội”.      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     118