Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 1, NĂM 2020

26/10/2020

 

 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Đại dịch COVID-19 và phép thử đối với xã hội hiện nay

  3
 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Bình đẳng giới về quyền tài sản trong các gia đình dân tộc thiểu số: Thực trạng và một số yếu tố tác động

 

 

11

 

NGUYỄN HỮU MINH

 

 

 

 

Tình trạng nguồn vốn sinh kế của lao động nghèo và cận nghèo ở nông thôn Việt Nam

 

24

 

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

   
 

 

Chiều cạnh xã hội trong tuyển dụng nhân lực tại doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nhìn từ khảo sát định tính ở một tỉnh Đồng bằng sông Hồng

  36
 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Tổng quan nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

 

49

 

NGUYỄN THỊ THU

THẠCH VĂN CHUNG

   
 

 

Cách thức ứng phó với thảm họa tự nhiên của người dân miền Trung

 

 

58

 

NGUYỄN THANH THỦY

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Mạng lưới xã hội của người Khmer di cư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long

 

 

71

 

ĐẶNG THỊ ÁNH TUYẾT

HOÀNG THỊ QUYÊN

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Tiếp cận liên ngành trong nghiên cứu không gian công cộng

 

 

77

 

TRỊNH VĂN TÙNG

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Các giá trị truyền thống và con người Việt Nam hiện nay

 

89

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

 

91

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH