Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2011, SỐ 1

21/02/2013

TÊN BÀI    TÁC GIẢ  TRANG
PHẦN CHUNG          

Mô hình xây dựng Nhà nước phúc lợi xã hội ở Thụy Điển và bài học cho Việt Nam

 

MAI HUY BÍCH

3

Khái niệm chất lượng đào tạo trong giảng dạy và những vấn đề của đại học Việt Nam

 

NGUYỄN KHÁNH TRUNG

18

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM          

Phát triển bền vững ở Thừa Thiên – Huế trong mối liên hệ với chiến lược bảo tồn và phát triển cố đô Huế

 

HỒ SĨ QUÝ

33

Một số khía cạnh xã hội và môi trường trong quá trình phát triển bền vững của Thừa Thiên – Huế

 

NGUYỄN XUÂN MAI

42

Nhà hàng Việt Nam – một hiện tượng về vốn xã hội của người Việt Nam định cư tại Nhật

 

HIRASAWA AYAMI

51

Nghèo ở đô thị Việt Nam trước những thách thức của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế

 

PHÙNG TỐ HẠNH

66

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH          

Những thuận lợi và thách thức trong phát triển xã hội bền vững ở Thừa Thiên – Huế

 

VŨ MẠNH LỢI

77

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ          

Câu chuyện đường đời – Một cách tiếp cận nghiên cứu định tính trong nghiên cứu khoa học

 

KIM VĂN CHIẾN

84

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI          

Giai cấp và sự lựa chọn nghề nghiệp – Những động cơ, nguyện vọng, bản sắc và sự cơ động của phụ nữ trong công việc chăm sóc

 

KATE ELIZABETH HUPPATZ

89

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC          

Đọc sách: “Góp phần tìm hiểu biến đổi xã hội ở Việt Nam hiện nay”

 

   

101

Trên giá sách của nhà Xã hội học

 

   

105

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC          

Viện Xã hội học tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2011

 

   

107

Viện Xã hội học làm việc với chuyên gia Cộng hòa Liên bang Đức về triển khai Dự án “Phát triển hệ thống an sinh xã hội cho khu vực phi chính thức”

 

   

108

Viện Xã hội học bảo vệ đề cương đề tài cấp Bộ thuộc Cương trình nghiên cứu khoa học năm 2011 – 2012 tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

 

 

108

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu khoa học năm 2009 – 2010 của Viện Xã hội học

 

 

109

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     111