Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 1, NĂM 2019

25/10/2020

 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Phát triển kinh tế, xã hội dựa vào nguồn lực từ biển: Thực tế Việt Nam và gợi mở từ kinh nghiệm quốc tế

 

 

3

 

BÙI NHẬT QUANG

 

 

 

 

Phát triển xã hội, trọng tâm là đảm bảo an sinh xã hội - những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới và định hướng giải pháp

  13
 

TRẦN QUỐC TOẢN

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Vấn đề lạm dụng rượu bia và giải pháp kiểm soát rượu bia ở Việt Nam hiện nay

 

 

26

 

NGHIÊM THỊ THỦY

 

 

 

 

Sự hài lòng của các hộ tái định cư ở Hà Nội về dịch vụ nước sinh hoạt 

 

 

36

 

NGUYỄN THỊ LAN

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Tác động của di dân đến biến đổi dân số tỉnh Bình Dương trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Thực trạng và giải pháp 

 

 

49

 

VŨ DUY ĐỊNH

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Bất bình đẳng giới giữa vợ chồng trẻ ở Việt Nam qua phân tích vai trò của người phụ nữ trong quản lý tài chính trong hôn nhân

 

 

54

 

VŨ THỊ THANH

   
 

 

Dịch chuyển văn hóa gia đình ở một làng ven đô (Nghiên cứu trường hợp làng Tiền Lệ, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội)

 

 

67

 

LƯƠNG VĂN THIẾT

NGUYỄN THỊ DUNG

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Hiểu và đi trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

 

80

 

HỒ TÚ BẢO

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Xã hội học về Tiền bạc

 

88

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

90

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH