Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 1, NĂM 2018

24/10/2020

 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Đặc trưng và cuộc tác động kinh tế-xã hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

 

3

 

NGUYỄN VĂN THÀNH

 

 

 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Tình trạng phân tầng xã hội hai cực ở Việt Nam

 

 

13

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

 

 

 

 

Đổi mới chính sách đất nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới: Thực trạng và chính sách

 

 

23

 

BÙI QUANG TUẤN

HÀ HUY NGỌC

   
 

 

Một số vấn đề về ly hôn ở Việt Nam hiện nay

 

 

38

 

TRẦN NGUYỆT MINH THU

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Quan hệ xã hội với hành vi tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân tại bệnh viện công hiện nay

 

 

50

 

ĐẶNG KIM KHÁNH LY

   
 

 

Đặc trưng của nhóm nghề nghiệp lưu động trong khu vực kinh tế hộ sản xuất kinh doanh cá thể tại Hà Nội

 

 

64

 

NGUYỄN TUẤN MINH

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Nhận diện vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong trợ giúp cộng đồng hướng tới đảm bảo an sinh xã hội ở nông thôn

 

 

74

 

NGUYỄN THANH THỦY

   
 

 

Tăng cường quan hệ với doanh nghiệp: Chiến lược nâng cao chất lượng, hiệu quả trong đào tạo nghề

 

 

88

 

NGUYỄN HỒNG THÁI

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Nghiên cứu Xã hội học Chính trị:  Lich sử và triển vọng

 

 

96

 

NGUYỄN HOÀI SƠN

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 
 

 

Giới thiệu sách: Lý thuyết Xã hội đương đại - Một số nhà tư tưởng quan trọng từ nửa cuối thế kỷ XX đến nay

 

107

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sỹ Xã hội học

 

 

109

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH