Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 3, NĂM 2017

09/11/2017

Bìa Tạp chí Xã hội học, số 3, năm 2017

 

Chúc mừng 20 năm thành lập khoa xã hội học, trường đại học Công đoàn 1977-2017

 

 
 

PHẦN CHUNG

 

 

 

 

Khoa Xã hội học, Trường Đại học Công đoàn: 20 năm xây dựng và phát triển

 

 

5

 

Hoàng Thị Nga

 

 

 

 

Giới thiệu chuyên ngành Xã hội học Công đoàn

  9
 

Vũ Đạt

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

 

 

Tìm hiểu lối sống và phẩm chất công nhân hiện nay trong điều kiện công nghiệp hóa

 

 

13

 

Lê Thị Thúy Ngà

 

 

 

 

Đánh giá quan hệ lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ qua việc trả lương cho người lao động (Nghiên cứu trường hợp hai công ty may ở Hưng Yên)

 

22

 

Vũ Thị Bích Ngọc

 

 

 

 

Sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới

  28
 

Bùi Quang Dũng, Nguyễn Thị Khánh Hòa

   
 

 

Một phân loại giai tầng trung lưu ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

  43
 

Bùi Thế Cường

   
 

 

Mức sinh trong bối cảnh già hóa dân số và mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam

  52
 

Nguyễn Đức Vinh

   
 
 

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 
 

 

Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình: tổng quan vấn đề và phương pháp nghiên cứu

 

 

67

 

Cù Thị Thanh Thúy

   
 

 

An sinh xã hội đảm bảo phát triển trẻ em bền vững ở Việt Nam

 

80
 

Đoàn Kịm Thắng

   
 
 

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 
 

 

Phương pháp luận C. Mác và vận dụng trong nghiên cứu Xã hội học ở Việt Nam hiện nay

 

 

90

 

Dương Thị Thanh Xuân

   
 

 

Mô thức giáo dục trong gia đình và quá trình xã hội hóa của trẻ em (Khảo sát một số trường phổ thông dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An)

 

97
 

Hoàng Thị Bình

   
 
 

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 
 

 

Một số cách tiếp cận nghiên cứu sai lệch xã hội

 

 

108

 

Nguyễn Hoài Sơn

   
 
 

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Giới thiệu sách: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

117

 

 

Giới thiệu Luận án Tiến sĩ Xã hội học

 

119

 
 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

 

 
 

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH