Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 4, NĂM 2015

07/01/2016

Năm thứ ba mươi ba

Số 4 (132), 2015

MỤC LỤC

  Trang

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

Từ thiện xã hội cấp cộng đồng ở Việt Nam hiện nay

3

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC

Hoạt động từ thiện xã hội của Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam

10

BÙI THỊ THANH HÀ

Hạn chế và thách thức của công tác xã hội trong chăm sóc người cao tuổi hiện nay

17

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

Mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn hiện nay: phác thảo từ kết quả nghiên cứu định tính tại hai xã đồng bằng sông Hồng

25

ĐỖ THIÊN KÍNH

Bất bình đẳng về diện tích đất đai trong hệ thống phân tầng xã hội ở nông thôn hiện nay

37

TRẦN THỊ MINH NGỌC

Một số đặc điểm và vai trò của tầng lớp trung lưu trong phát triển xã hội ở Việt Nam

45

PHẠM LIÊN KẾT

Góp phần tìm hiểu cơ sở lý luận nghiên cứu niềm tin xã hội

53

PHAN ĐỨC NAM

Niềm tin xã hội về chất lượng giáo dục đại học ở nước ta hiện nay

58

TỐNG MẠNH HÙNG

Nghiên cứu tài năng trẻ Việt Nam thời gian qua và những vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay

65

SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH

 

 

VŨ MẠNH LỢI

Lao động, việc làm ở Việt Nam sau 30 năm Đổi mới

73

HỒ NGỌC CHÂM

Việc làm không được trả công của phụ nữ trong gia đình nông thôn: trực trạng và hệ quả tác động

81

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

Bước đầu tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng lạm dụng rượu bia hiện nay từ góc nhìn xã hội học

91

ĐOÀN KIM THẮNG

Các chiều cạnh xã hội của phát triển bền vững đô thị trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam

97

PHẠM NGỌC TÂN

Hiện trạng hoạt động dạy nghề ở khu vực Bắc Trung Bộ: Nghiên cứu trường hợp Quỳnh Lưu, Nghệ An

105

NGUYỄN THỊ HIÊN

Chiều cạnh xã hội trong tiếp cận kênh thông tin việc làm của sinh viên công an nhân dân hiện nay

115

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 

NGUYỄN THỊ MINH SAO

Tình trạng bạo lực của giáo viên đối với học sinh: một phân tích xã hội học

122

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

Thời kỳ vị thành niên: mối quan hệ gắn kết cha mẹ giữa con cái và vai trò giáo dục của gia đình

130

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 

TRẦN HỮU QUANG

Xã hội học theo hướng hiện tượng học: Từ Alfred Schütz đến Peter Berger và Thomas Luckmann

140

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

Đọc sách: Đô thị hóa ở Việt Nam

Giới thiệu luận án: Vốn xã hội của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế (Nghiên cứu trường hợp 3 làng nghề ở đồng bằng sông Hồng

153

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

157

TỔNG MỤC BÀI VIẾT NĂM 2015

163