Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2011, SỐ 4

21/02/2013

 
TÊN BÀI
 
 
TÁC GIẢ
 
TRANG
PHẦN CHUNG      

Vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam

 

NGYỄN QUANG THUẤN

3

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn ở Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước

 

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

5

Cấu trúc xã hội trong cả nước, nông thôn-đô thị và chân  dung tầng lớp nông dân Việt Nam   ĐỖ THIÊN KÍNH 8
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong xây dựng nông thôn mới   BÙI TẤT THẮNG 22
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM          

Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn đồng bằng sông Hồng: Liên kết và trao đổi xã hội

 

ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG,      BÙI QUANG DŨNG

31

Mạng lưới tổ chức phi chính thức ở nông thôn trong bối cảnh kinh tế thị trường hiện nay

 

MAI VĂN HAI, 
NGÔ THỊ THANH QUÝ

46

Sinh kế của cộng đồng ngư dân ven biển: Thực trạng và giải pháp   NGUYỄN XUÂN MAI,     NGUYỄN DUY THẮNG

54

Vốn xã hội của nông thôn Việt Nam đương đại (Một nghiên cứu trường hợp xã Giao Tân, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định)

 

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG

67

Tham gia hoạt động kinh tế của người di cư tại thành phố Hồ Chí Minh   NGÔ THỊ KIM DUNG 80
SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH          

Nhận thức về nguồn vốn xã hội - sức mạnh tiềm tàng cho phát triển

 

KHÚC THỊ THANH VÂN

88

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ          

Jean-Daniel Reynaud: Lí thuyết điều hoà xã hội và khả năng ứng dụng phân tích hành vi quản lí tổ chức

 

TRỊNH VĂN TÙNG

104

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI          

Phong trào làng mới Saemaul ở Hàn Quốc: Quá trình phát triển và thành tựu

 

PHẠM THỊ OANH

98

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC          
* Đọc sách: Gia đình nông thôn Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới       111
* Trên giá sách của nhà Xã hội học       114
* Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học       116
* Thể lệ gửi bài       117
* Hộp thư bạn đọc        
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC          
* Khóa học về “Phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội”       121
* Các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Xã hội học - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội       121
* Hội thảo quốc tế: “Một số vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay”     122
* Gần 1.000 sinh viên, giảng viên và cán bộ nghiên cứu tham gia “Ngày Xã hội học Nam Bộ” lần thứ 3 - năm 2011     123
* Hội thảo “Xây dựng nông thôn mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn tại thành phố Nam Định, ngày 8-9 tháng 12 năm 2011     124
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     126
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2011     128