Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 4, NĂM 2014

17/04/2015

Số 4 (128), 2014

Tác Giả Tên Bài Trang

PHẦN CHUNG

 

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH 

Tái cấu trúc nguồn nhân lực: chìa khóa để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

3

NGUYỄN ĐÌNH TẤN

Phân tầng xã hội hợp thức từ sự tổng tích hợp các lý thuyết xã hội học phương Tây và một số gợi mở về công bằng xã hội

11

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

 

VŨ THỊ THÙY DUNG

Vai trò của vốn xã hội trong sự phát triển nguồn nhân lực trẻ ở Tây Nguyên hiện nay

21

NGHIÊM THỊ THỦY,
ĐINH NGỌC QUÝ

Phát triển nguồn nhân lực nhằm khai thác hiệu quả các lợi thế của tỉnh Lâm Đồng theo hướng bền vững

29

PHẠM THỊ MINH LÝ,
PHÙNG MINH TUẤN

Nguồn nhân lực để phát triển du lịch ở Lý Sơn, Quảng Ngãi: vận dụng khung phân tích của lý thuyết nguồn lực

36

NGUYỄN THỊ KIM HOA,
ĐINH PHƯƠNG LINH

Nhận thức, thái độ, hành vi xả rác của người dân đô thị thành phố Hà Nội: thực trạng và giải pháp

41

NGUYỄN TUẤN MINH

Nhận diện hoạt động bán hàng rong ở Hà Nội

51

SỰ KIỆN –  NHẬN ĐỊNH

 

 

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG

Những con số về thất nghiệp và việc làm của Việt Nam: Hiện trạng và triển vọng

64

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

Trao đổi về nghiên cứu phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay

74

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 

HANS-DIETER EVERS,

BÙI THẾ CƯỜNG

Quản trị tri thức để tránh bẫy tri thức: liên hệ so sánh giữa vài quốc gia Đông Nam Á

82

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC    
· Giới thiệu sách: Xã hội học Văn hóa     90
· Trên giá sách của nhà xã hội học 92
· Giới thiệu luận án xã hội học      94
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC 100
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH    109
TỔNG MỤC LỤC 111
Thể lệ gửi bài đăng Tạp chí Xã hội học