Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 1, NĂM 2015

07/04/2015

 

 

 

 

Số 1 (129), 2015

Tác Giả Tên bài Trang

Phát biểu của đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

3

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM

 

DƯƠNG THỊ THU HƯƠNG

Nhận thức, thái độ và hành vi của người dân về ứng phó với biến đổi khí hậu

8

NGUYỄN THỊ HỒNG XOAN

Nghèo đói, nhà ở và vấn đề môi trường ở Thành phố Hồ Chí Minh

15

ĐỖ THU HÀ

Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển xã hội

26

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH

 

NGUYỄN QUÝ THANH 
CAO THỊ HẢI BẮC

Nguyên lý đồng dạng: cơ chế hình thành mạng lưới xã hội của người Việt Nam

37

TRỊNH HÒA BÌNH 

LÊ THẾ LĨNH

Mạng xã hội trực tuyến của giới trẻ đô thị hiện nay

52

NGUYỄN ĐỨC VINH

NGUYỄN THỊ THƠM

Tác động của biến đổi cấu trúc dân số và giáo dục đào tạo đến cơ cấu nghề nghiệp của dân số trẻ

60

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

MAI HÀ

Hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

70

LƯƠNG NGỌC THÚY

PHAN ĐỨC NAM

Tác động của biến đối khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và di cư của người nông dân

82

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

· Giới thiệu sách: Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội      

· Trên giá sách của nhà xã hội học

 

93

 

95

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC

97

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

106