Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 2, NĂM 2014

12/04/2015
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
CHÚC MỪNG NHÂN KỶ NIỆM 89 NĂM NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/6/1925 - 21/6/2014) 3
PHẦN CHUNG  
Rào cản đối với tầng lớp nông dân trong hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay   ĐỖ THIÊN KÍNH 4
Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và một số vấn đề trong xây dựng, phát triển xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay   NGUYỄN CHÍ DŨNG - NGUYỄN THỊ LAN 15
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Bản sắc văn hóa Tày nhìn từ góc độ vận hành các khuôn mẫu gia đình

 

BẾ VĂN HẬU

22

Chính sách lao động - việc làm ở Việt Nam: thực trạng và giải pháp

 

ĐỖ PHÚ HẢI

29

Xu hướng biến đổi giáo dục của hộ gia đình nông thôn trong thời kỳ Đổi mới

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN, TRẦN THỊ THÁI HÀ

38
Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn và chính quyền địa phương: nghiên cứu định tính tại hai xã đồng bằng sông Hồng   ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG 49
SỰ KIỆN - NHẬN ĐỊNH      

Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ở tỉnh Yên Bái

 

TRIỆU THỊ TRINH

58

Những hậu quả xã hội của việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

 

NGÔ THỊ PHƯỢNG

64
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Lý thuyết về "sự tham gia của cộng đồng" trong hoạch định chính sách và khả năng vận dụng vào quá trình ban hành các quyết định về môi trường ở Việt Nam

 

NGUYỄN THỊ KIM NHUNG

71
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Vốn xã hội trong mối quan hệ với tham gia chính trị - thực tiễn châu Âu

 

TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

82
Kỹ năng sống từ cách tiếp cận xã hội học   VŨ THỊ HỒNG KHANH 93
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
Đọc sách:      
Giới và di dân - Tầm nhìn châu Á     99

Trên giá sách của nhà Xã hội học

    101
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm Phó Tổng biên tập tạp chí Xã hội học

    103

Viện Xã hội học xét duyệt hệ đề tài cấp Bộ năm 2015 -2016

    104

Viện Xã hội học tổ chức xét duyệt đề cương hệ đề tài nghiên cứu cấp cơ sở năm 2015

    104

Hội thảo khoa học "Phát triển kinh tế - xã hội đặc thù vùng Tây Nguyên: Những vấn đề cốt yếu và giải pháp"

    106

Đoàn Viện Xã hội học thực hiện nghiên cứu khảo sát tại Thái Lan

    106

Chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu tại Thái Lan của Đề tài TN3/X10

    107

Hợp tác nghiên cứu với Viện Khoa học Quốc gia Canada - năm thứ hai

    108

Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức gặp mặt Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam

    108
Viện Xã hội học trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp Phòng     109
Chi bộ Viện Xã hội học tạo đàm khoa học chuyên đề: "Viện Xã hội học - Định hướng khoa học 2015 - 2020 và tầm nhìn 2030 - 2040     110
Đề tài KX.02.20/11-15 triển khai hoạt động     110
Lễ kết nạp Đảng viên ở chi bộ Đảng Viện Xã hội học     111
Đính chính     112
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     113