Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 4, NĂM 2013

18/02/2014
TÊN BÀI

 

TÁC GIẢ TRANG
Viện Xã hội học 30 năm, một chặng đường phát triển nghiên cứu khoa học  

ĐẶNG NGUYÊN ANH

3
PHẦN CHUNG      
Tái cấu trúc nguồn nhân lực đáp ứng mục tiêu phát triển ở Việt Nam   ĐẶNG NGUYÊN ANH 15
Một số vấn đề về đời sống văn hóa xã hội nông thôn Việt Nam hiện nay   BÙI QUANG DŨNG,
ĐỖ THIÊN KÍNH,
ĐẶNG THỊ VIỆT PHƯƠNG
23
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      
Sống ở khu đô thị mới - Hướng tới các cộng đồng đô thị bền vững ở Hà Nội   TRỊNH DUY LUÂN 37
Hoạt động tham vấn cộng đồng trong các dự án phát triển ở nước ta hiện nay  

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG

48

Bất bình đẳng cơ hội về giáo dục ở Việt Nam

  NGUYỄN XUÂN MAI,
TRỊNH THÁI QUANG
60

Thực trạng các tổ chức xã hội Việt Nam trong giai đoạn phát triển hiện nay

 

NGUYỄN ĐỨC VINH

73

Các thành tố và quan hệ giữa chúng trong cấu trúc lòng tin xã hội của người Việt Nam

  NGUYỄN QUÝ THANH
NGUYỄN THỊ KHÁNH HÒA
89

Hiện đại hóa và vấn đề đặt ra với chức năng cơ bản của gia đình Việt Nam hiện nay

  NGUYỄN ĐỨC CHIỆN 103
SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Xu hướng chuyển đổi cấu trúc lao động-nghề nghiệp ở nông thôn nước ta và những hàm ý chính sách

 

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

114
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Một cách ghi chép và lưu trữ thông tin tiện lợi cho nhà xã hội học

  PHẠM VĂN BÍCH 120
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Lý thuyết hành vi xã hội: từ Max Weber đến Piere Bourdieu

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

130
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
Đọc sách: “Đám đông cô đơn” (The Lonely Crowd - David Riesman, Nathal Glazer, Reuel Denney)     144
Trên giá sách của nhà Xã hội học     146
Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học     148
Thể lệ gửi bài     149
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC      
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tạp chí, xuất bản năm 2013     150
Lãnh đạo Viện Xã hội học thăm và làm việc tại Đại học Tổng hợp Kyoto, Nhật Bản     151
Khóa tập huấn về Phân tích chính sách trong khuôn khổ Dự án “Phát triển hệ thống an sinh xã hội cho khu vực phi chính thức ở Việt Nam”     151
Hội thảo công bố kết quả khảo sát Nhận thức về từ thiện và đóng góp từ thiện của người dân qua nghiên cứu tại 6 tỉnh thành" năm 2013     152
Hội thảo khởi động dự án nghiên cứu về “Thay đổi hệ giá trị Nhật Bản từ tiếp cận so sánh”     153
Lễ kỷ niệm Ngày Xã hội học và Công tác xã hội Việt Nam năm 2013     153
Kiểm tra hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2013 tại Viện Xã hội học     154
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     155
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC NĂM 2013     158