Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 3, NĂM 2013

18/02/2014
TÊN BÀI

 

TÁC GIẢ TRANG
PHẦN CHUNG      

Khoa Xã hội học và Tâm lý lãnh đạo, quản lý, Học viện Chính trị-Hành chính Khu vực I: 25 năm xây dựng và phát triển

 

TRẦN THỊ MINH NGỌC

3

Nghiên cứu về hợp tác công-tư ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

 

NGÔ NGỌC THẮNG

9

Bản sắc văn hóa Việt Nam trong tiến trình toàn cầu hóa hiện nay

  MAI VĂN HAI 15
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Tầng lớp trung lưu và một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu giai tầng này ở Việt Nam

 

TRẦN THỊ MINH NGỌC

24

Khác biệt giới trong nhận thức của cán bộ lãnh đạo, quản lý về bạo hành trẻ em hiện nay

 

NGUYỄN THỊ THÙY LINH
LÃ MINH TUYẾN

34

Phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế cộng đồng

 

TRẦN THỊ XUÂN LAN

44

Mâu thuẫn và xung đột vai trò giới trong nhóm ưu trội chính trị Việt Nam

 

LÊ THỊ THỤC

52

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Một số suy nghĩ ban đầu về nghiên cứu vốn xã hội trong phát triển nguồn nhân lực trẻ Việt Nam hiện nay

 

VƯƠNG HỒNG HÀ

64

Tìm hiểu bạo lực gia đình với phụ nữ ở Hà Nội

 

ĐẶNG TRƯỜNG XUÂN

69
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ      

Viết tổng quan về tình hình nghiên cứu trong xã hội học

  PHẠM VĂN BÍCH 77

Hệ tiêu chí đánh giá xung đột xã hội ở nước ta hiện nay

  NGUYỄN BÁ DƯƠNG 91
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc: Tiêu chí định nghĩa và đặc điểm

 

LÊ KIM SA

104

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC      
Trên giá sách của nhà Xã hội học     113
Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học     115
Thể lệ gửi bài     118
Hộp thư bạn đọc     130
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC     122
Viện Xã hội học tổ chức Seminar khoa học công bố kết quả sơ bộ hệ đề tài cấp Cơ sở năm 2013      

Hội thảo Khoa học quốc tế “An sinh xã hội: Kinh nghiệm Nhật Bản và gợi mở choViệt Nam”

     

Triển khai thực địa đề tài cấp Nhà nước tại 5 tỉnh Tây Nguyên

     

Dự án: “Nghiên cứu sức khỏe dân số Việt Nam” vòng 2 năm 2013

     

Seminar khoa học “Di dân quốc tế từ Việt Nam: đặc điểm, xu hướng và gợi mở chính sách"

     

Thực hiện đề tài hợp tác nghiên cứu giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Viện KHXH Quốc gia Canada

     

Triển khai thực địa nghiên cứu, nhận thức, thái độ và tác động xã hội của hôn nhân đồng giới

     
Đối thoại Việt Nam - CHLB Đức về An sinh xã hội      

Hội thảo công bố kết quả nghiên cứu về lao động giúp việc gia đình từ 2007 đến nay

     
Hội thảo đóng góp ý kiến xây dựng khuyến nghị một số vấn đề về phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc      
Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tại Chi bộ Viện Xã hội học      
Quỹ Hàn Quốc tài trợ cho nghiên cứu viên trẻ Viện Xã hội học      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     131