Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2012, SỐ 1

21/02/2013

 
TÊN BÀI
 
 
TÁC GIẢ
 
TRANG
SỐ CHUYÊN ĐỀ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP VIỆN DÂN SỐ VÀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN      
PHẦN CHUNG  

 

 

Thư chúc mừng Viện Dân số và các vấn đề xã hội, trường Đại học  Kinh tế Quốc dân nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập   VŨ MẠNH LỢI 3

20 năm xây dựng và phát triển Viện Dân số và các vấn đề xã hội, Trường Đại học Kinh tế quốc dân

 

NGUYỄN ĐÌNH CỬ

4

Biến đổi dân số và tăng trưởng kinh tế   NGUYỄN ĐÌNH CỬ 11

Xây dựng chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng dân số

 

PHẠM ĐẠI ĐỒNG

17

Kết nối đạo Phật với công tác xã hội: Đề xuất một mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại Việt Nam

 

NGUYỄN NGỌC HƯỜNG

23

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Tác động của một số chính sách vĩ mô đến quản lý và phát triển xã hội vùng Tây Nguyên

 

LƯU BÍCH NGỌC

35

Ảnh hưởng của các yếu tố kinh tế-xã hội và các yếu tố đáp ứng điều trị, chăm sóc và kỳ thị tới tình trạng sức khỏe của trẻ em nhiễm  HIV  

BÙI THỊ HẠNH

46

Chính sách phòng chống nguy cơ ung thư tại Việt Nam giai đoạn 2000-2010

 

NGUYỄN THỊ THIỀNG

59

Sự biến đổi cơ cấu tổ chức làng Việt qua các giai đoạn lịch sử

 

LÊ MẠNH NĂM 70

Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự qua ý kiến các cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay

 

NHẠC PHAN LINH

81

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH          
Đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị  

NGUYỄN HỮU DŨNG

88

Đảm bảo tính công bằng đối với người khuyết tật trong việc sử dụng phương tiện vận tải đường sắt ở Việt Nam

  BÙI THỊ HOÀNG LAN 95
TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ          

Quản lý xã hội dựa vào sự tham gia. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

 

NGUYỄN TRUNG KIÊN,
LÊ NGỌC HÙNG

103

Giải pháp đổi mới công tác xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế   NGUYỄN THỊ THU HÀ 104
XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI          

Các giai đoạn phát triển của xã hội học tại Trung Quốc

 

LÊ MINH TIẾN

124

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC          
* Đọc sách: "Về các mối quan hệ lớn cần được giải quyết tốt trong quá trình Đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta"       131
* Trên giá sách của nhà Xã hội học       133
* Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học       135
* Thể lệ gửi bài       136
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC          
* Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2012 của Viện Xã hội học       140
* Thành lập Chi hội Xã hội học Viện Xã hội học       141
* Khóa học “Các kỹ thuật điều tra điền dã”       142
* Hoạt động của Hội Xã hội học Việt Nam: tiếp tục thành lập các Chi hội cơ sở       142
* Nghiệm thu Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ “Báo cáo Xã hội năm 2011” của Viện Xã hội học       144
* Hội thảo khoa học về dân số và phát triển       145
 * Đoàn Viện Xã hội học thăm và làm việc tại Trung Quốc      
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     147