Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, SỐ 1, NĂM 2013

18/02/2014
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
PHẦN CHUNG      

An sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và đề xuất mô hình, giải pháp

 

ĐẶNG NGUYÊN ANH

 

3

Hương ước và mấy vấn đề quản lý xã hội nông thôn hiện nay

 

BÙI QUANG DŨNG

 

9

Vấn đề nghề phụ và cơ cấu nghề nghiệp xã hội

 

VŨ MẠNH LỢI

18

XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      

Nhận thức của giới chuyên môn về Phát triển Đô thị bền vững 

 

TRỊNH DUY LUÂN

 

29

Đô thị-nông thôn và một số vấn đề về việc làm hiện nay ở nước ta 

 

TRƯƠNG XUÂN TRƯỜNG 

38

Khuôn mẫu di cư của người hoạt động mại dâm và con đường dẫn tới hoạt động mại dâm

 

NGUYỄN HỮU MINH
LÊ NGỌC LÂN
TRẦN MAI HƯƠNG

 

52

Bất bình đẳng giữa đô thị và nông thôn trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam

 

 

DƯƠNG CHÍ THIỆN

 

67

Vấn đề cải tiến kỹ thuật của người nông dân vùng đồng bằng sông Cửu Long 

 

VŨ NGỌC XUÂN ÁNH

78

SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH      

Khái niệm phân tầng xã hội và cách tiếp cận trong việc đo lường các tầng lớp xã hội 

 

 

ĐỖ THIÊN KÍNH

 

91

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ

 

 

 

Sự phát triển lý thuyết trong nghiên cứu xã hội học từ lý thuyết về “Quan hệ xã hội” và “Cấu trúc xã hội” đến lý thuyết về “Thực tiễn xã hội” 

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

 

104

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI

 

 

 

Lý thuyết xã hội học vĩ mô về cấu trúc xã hội của Peter Blau 

 

LÊ NGỌC HÙNG

 

113

THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC

 

 

 

Trên giá sách của nhà Xã hội học

 

 

125

Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học 

 

 

127

Thể lệ gửi bài 

 

 

129

Hộp thư bạn đọc

 

 

 

TIN TỨC XÃ HỘI HỌC 

 

 

 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2012, triển khai nhiệm vụ năm 2013 của Viện Xã hội học

 

 

132

Nghiệm thu các đề tài cấp Bộ thuộc Chương trình 2011-2012 

 

 

132

Hội thảo quốc tế về Biến đổi hệ thống giá trị ở Nhật Bản 

 

 

133

Hội thảo khoa học đầu xuân của Viện Xã hội học về Phát triển xã hội và Quản lý xã hội 

 

 

133

Lễ công bố Nghị định 109/2012/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam 

 

 

134

Ký hợp đồng các đề tài cấp cơ sở của Viện Xã hội học năm 2013

 

 

135

Kiện toàn cơ cấu tổ chức của Viện Xã hội học 

 

 

136

Bổ nhiệm các lãnh đạo các Phòng/Đơn vị trong Viện Xã hội học 

 

 

137

TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH

 

 

137