Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1983, SỐ 2

22/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      

Chống mọi biểu hiện tiêu cực, phấn đấu cho một xã hội đẹp về lối sống

 

VŨ KHIÊU

3

DƯỚI ÁNH SÁNG NHỮNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG      

Hội nghị Trung ương lần thứ ba và mấy nhiệm vụ của khoa học xã hội

 

ĐÀO VĂN TẬP

13

Từ cuộc đấu tranh giữa hai con đường đến cuộc đấu tranh giữa hai lối sống

 

NGUYỄN VỊNH

23

Xây dựng xã hội Việt Nam lành mạnh, văn minh, tiên tiến

 

NGUYỄN KHÁNH TOÀN

30

Quản lý xã hội bằng pháp luật

 

NGUYỄN NGỌC MINH

37

TỪ MỌI LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI      

Vấn đề xây dựng nếp sống mới và trách nhiệm của xã hội học

 

NÔNG QUỐC CHẤN

42

Nhu cầu nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ của công chúng Hà Nội

 

TRẦN KIM XUYẾN

47

Mấy vấn đề về thị hiếu nghệ thuật của công chúng tại thành phố Hồ Chí Minh

 

TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN

56

Có thể quan tâm hơn nữa đến nhu cầu văn hóa của trẻ em không ?

 

ĐẶNG THANH TRÚC

65

Tìm hiểu một nhóm công việc nội trợ trong các gia đình ở Hà Nội hiện nay

 

TRỊNH DUY LUÂN

72

XÃ HỘI HỌC VÀ LỊCH SỬ      

Lối sống thực dân mới của Mỹ ở miền Nam trước 1975

 

CHU KHẮC

78

Tình hình giảng dạy xã hội học tại một số trường đại học ở miền Nam trước năm 1975

 

VŨ PHẠM NGUYÊN THANH

87

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Giới lý luận Liên Xô bàn về lối sống với tư cách một phạm trù xã hội học

 

PHẠM VĂN BÍCH

97

Những vấn đề về lối sống của thanh niên ở Bungari

 

MAI QUỲNH NAM

101

Thanh niên và lối sống trong xã hội học ở Cộng hòa Dân chủ Đức

 

BÙI THẾ CƯỜNG

105

Người phụ nữ Hungari trong lao động xã hội và gia đình

 

SZOMBA THI BÉLA

108

Sự hình thành và phát triển lối sống ở nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ

 

NGUYỄN VĂN TÀI

111

Mấy nét về lối sống trong xã hội tư sản hiện nay

 

LÊ QUỲNH

116

THƯỜNG THỨC XÃ HỘI HỌC      

Lối sống là gì?

 

VŨ KHIÊU

119

Lập chương trình cho một cuộc nghiên cứu xã hội học thực nghiệm

 

A.ATANAXỐP

130

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HỌC     136