Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1983, SỐ 3

22/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
XÃ LUẬN      

Nhiệm vụ của chúng ta trên trận địa tư tưởng

 

TẠP CHÍ XHH

3

DƯỚI ÁNH SÁNG NHỮNG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG      

Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của công tác tư tưởng

 

ĐÀO DUY TÙNG

20

Nâng cao hiệu quả của văn hóa, nghệ thuật trong công tác tư tưởng

 

TRẦN VĂN PHÁC

27

Vai trò của truyền thanh, truyền hình trong đấu tranh chống tiêu cực và xây dựng con người mới

 

TRẦN LÂM

35

Thanh niên và nếp sống văn hóa

 

VŨ MÃO

41

TỪ MỌI LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI      

Sử dụng thời gian tự do vào tiêu dùng văn hóa

 

CHU KHẮC

47

Nguyện vọng các gia đình về phân phối nhà ở

 

TRẦN VĂN TÝ

57

Diện tích phụ và môi trường căn hộ

 

PHÒNG XHH ĐÔ THỊ

62

Cần có một cuộc cách mạng trong trang bị đồ đạc gia đình

 

TẠP CHÍ XHH

66

Nhà nước và nhân dân cùng làm trong hoàn cảnh khan hiếm nhà ở

 

TẠP CHÍ XHH

70

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Các đồng chí lãnh đạo Liên Xô nói về vai trò và trách nhiệm của xã hội học

 

TẠP CHÍ XHH

75

Các Khoa học xã hội và những vấn đề của thời đại chúng ta

 

SANDOR SZALAI

84

Bản chất phản động của xã hội học tư sản

 

ĐẶNG CẢNH KHANH

90

XÃ HỘI HỌC VÀ THỜI SỰ      

Xã hội học với nhà văn

 

NHƯ THIẾT

99

Xã hội học và sân khấu

 

NGUYỄN HOÀNG MAI

105

Nghiên cứu khán giả điện ảnh tại Liên Xô

 

M.I.MASCOVSKI

110

Xã hội học và dự báo xã hội

 

PHẠM KHIÊM ÍCH

115

Kỳ họp thứ hai của Trường Đại học quốc tế Varna

 

P.V

127

THƯỜNG THỨC XÃ HỘI HỌC      

Xã hội học trong cách mạng tư tưởng và văn hóa

 

P.V

129

Bảng câu hỏi dùng để điều tra xã hội học

 

TẠP CHÍ XHH

138

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HỌC     144