Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 1984, SỐ 1

22/02/2013
TÊN BÀI   TÁC GIẢ TRANG
(Click vào tên bài để tải về)      
MẤY VẤN ĐỀ XÂY DỰNG VĂN HÓA MỚI      

Những nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng tư tưởng và văn hóa ở nước ta

 

TRƯỜNG CHINH

5

Tính nhất quán của một đường lối

 

HÀ XUÂN TRƯỜNG

13

Đề cương văn hóa năm 1943 và những vấn đề giải phóng phụ nữ Việt Nam

 

NGUYỄN THỊ ĐỊNH

16

Thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa  mới và con người mới xã hội chủ nghĩa

 

HÀ QUANG DỰ

20

Từ bản "Đề cương văn hóa 1943", nghĩ về văn hóa Việt Nam hiện nay

 

TRẦN ĐỘ

23

Cách mạng văn hóa và cách mạng khoa học-kỹ thuật

 

PHẠM NHƯ CƯƠNG

26

Thử tìm hiểu tính dân tộc qua sân khấu truyền thống

 

VŨ KHIÊU

29

Tính đại chúng của văn học và vai trò của điều tra xã hội học

 

HOÀNG TRINH

35

Quản lý văn hóa qua sinh hoạt câu lạc bộ thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh

 

LƯU PHƯƠNG THẢO

38

MẤY VẤN ĐỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI VÀ KẾ HOẠCH HÓA XÃ HỘI      

Mấy vấn đề quản lý xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay

 

PHẠM KHIÊM ÍCH

41

Phục vụ chính sách xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của xã hội học

 

G.WINKLER

48

Xã hội học và quản lý lao động

 

SONG TÙNG

53

Công tác xã hội học và kế hoạch hóa xã hội ở liên hợp sản xuất nông - công nghiệp huyện

 

V.V. LESHKEVICH  V.F TARASEVICH

56

Quyền làm chủ tập thể ở một xã vùng đồng bằng Bắc Bộ

 

LÊ MINH

62

Một vài đặc điểm của thanh niên sản xuất và buôn bán cá thể ở quận I thành phố Hồ Chí Minh

 

NGUYỄN QUANG VINH
NGUYỄN THỊ OANH

69

Thời gian đi lại và làm việc của cư dân thành phố Hà Nội

 

TRỊNH DUY LUÂN

72

XÃ HỘI HỌC VÀ LỊCH SỬ      

Một nhà xã hội học kiệt xuất

 

VŨ KHIÊU

75

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI      

Hội nghị toàn quốc các nhà xã hội học Xô Viết

 

HẢI NINH

79

Sự hợp tác giữa các nhà khoa học các nước xã hội chủ nghĩa trong việc nghiên cứu những vấn đề quản lý

 

P.V

81

PHÊ PHÁN XÃ HỘI HỌC TƯ SẢN      

Xã hội học tư sản về vấn đề bản chất của xã hội

 

ĐẶNG CẢNH KHANH

84

THƯỜNG THỨC XÃ HỘI HỌC      

Phỏng vấn, một phương pháp điều tra xã hội học

 

P.V

93

ĐỌC SÁCH BÁO      

Tâm lý học quản lý. Những vấn đề cơ bản

 

P.V

102

NHỮNG MẨU TIN XÃ HỘI     102
HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HỌC     108