Danh mục Tạp chí

MỤC LỤC TẠP CHÍ XÃ HỘI HỌC, NĂM 2012, SỐ 2

21/02/2013

 
TÊN BÀI
 
 
TÁC GIẢ
 
TRANG
PHẦN CHUNG      

An sinh xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới

 

PHẠM XUÂN NAM

3
Vai trò và những đóng góp chủ yếu của các tổ chức xã hội tự nguyện trong xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay  

DƯƠNG CHÍ THIỆN

14

Sự phát triển lý thuyết trong nghiên cứu xã hội học từ lý thuyết về "quan hệ xã hội" và "cấu trúc xã hội" đến lý thuyết về "thực tiễn xã hội

 

NGUYỄN ĐỨC TRUYẾN

23
XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM      
Vốn xã hội trong quản lý và phát triển nông thôn nước ta hiện nay  

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

33
Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam   NGUYỄN DANH SƠN 41
Mấy ghi nhận về biến đổi quan hệ gia đình người Tày ở Lạng Sơn thời đổi mới   BẾ VĂN HẬU 54
Tác động của khủng hoảng tài chính thế giới tới người di cư lao động quốc tế và phương thức đối phó của họ   NGUYỄN HỒNG THÁI 61
Khác biệt giới trong ứng xử của nhóm ưu trội chính trị Việt Nam đối với cơ hội thăng tiến   LÊ THỊ THỤC 70
Bình đẳng giới trong gia đình người dân tộc Ê Đê ở Đắc Lắc   NGUYỄN MINH TUẤN 81
SỰ KIỆN – NHẬN ĐỊNH          

Một số vấn đề xã hội bức thiết đối với thiết chế hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện nay

 

NGUYỄN ĐỨC CHIỆN

89

TRAO ĐỔI NGHIỆP VỤ          

Áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng trong xây dựng và chuẩn hóa công cụ đo lường Chất lượng cuộc sống Người cao tuổi ở Việt Nam

  LÊ THỊ HẢI HÀ
NGUYỄN THANH HƯƠNG
NGUYỄN TRANG NHUNG

99

XÃ HỘI HỌC THẾ GIỚI          
Các mối quan hệ giữa giáo dục và đói nghèo. Lý thuyết và ảnh hưởng đến các chính sách giáo dục   NOLWEN HENAFF
MARIE FRANCE LANGE
111
THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC          
* Đọc sách: Hệ thống phân tầng xã hội ở Việt Nam hiện nay (Qua những cuộcĐiều tra Mức sống Hộ gia đình Việt Nam 2002-2004-2006-2008).    

120

* Tạp chí Những khía cạnh Riêng tư và Công cộng (Jounal of Intimate and Public Spheres (JIPS))     123
* Trên giá sách của nhà Xã hội học     125
* Giới thiệu luận án/luận văn Xã hội học     127
* Hộp thư bạn đọc     128
TIN TỨC XÃ HỘI HỌC          
- Tạp chí Xã hội học kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển (1982 - 2012)     132
- Hội thảo khoa học về kết quả giữa kỳ chương trình cấp bộ 2011-2012     133
- Hội thảo khoa học “Vai trò của Xã hội học trong sự phát triển xã hội ở nước ta hiện nay”     133
- Hội thảo quốc tế “An sinh xã hội cho khu vực phi chính thức: Vấn đề và triển vọng”     135
- Khảo sát tại hai tỉnh Hà Nam và Tiền Giang     136
- Hội đồng xét đề cương các đề tài cấp bộ và cấp cơ sơ năm 2013     137
TÓM TẮT MỘT SỐ BÀI CHÍNH BẰNG TIẾNG ANH     139